Kurzy a semináře

Kurz Mikroprocesorová technika v embedded systémech

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče, s.r.o.)
Ing. Libor Prokop (Freescale Polovodiče, s.r.o.)

Datum akce: 
Pondělí, 21. Červen 2010 - 9:00 - Úterý, 22. Červen 2010 - 17:00

 

Vzhledem k zájmu o kurz Mikroprocesorová technika v embedded systémech ve dnech 27-28.5., který výrazně překračuje jeho kapacitní možnosti, bude identický kurz realizován znovu v termínu 21-22.6. Prosíme účastníky, kteří se registrovali již na předchozí běh, aby se neregistrovali znovu. Přednost bude dána těm zájemcům, kteří se nemohli z důvodu naplnění kurzu v prvním běhu zúčastnit.

Mikropočítače a především aplikace řízené mikropočítači zasahují v současné době prakticky do všech oblastí lidské činnosti. S mikropočítačovými systémy se dnes setkáváme od hraček, přes domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, lékařskou techniku, meřicí a diagnostické systémy, komunikace, automobilový a letecký průmysl až po kosmické technologie. Cílem kurzu je seznámení s novými trendy v mikropočítačích pro embedded systémy, způsoby programování a ladění komplexních aplikací, možnostmi použití nástrojů výrazně urychlujících vývojový proces. Součástí kurzu bude i praktická část, během které si účastníci budou moci vyzkoušet praktické aspekty programování mikroprocesorových systémů.  

Kurz Mikroprocesorová technika v embedded systémech

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče, s.r.o.)
Ing. Libor Prokop (Freescale Polovodiče, s.r.o.)

Datum akce: 
Čtvrtek, 27. Květen 2010 - 9:00 - Pátek, 28. Květen 2010 - 17:00

Mikropočítače a především aplikace řízené mikropočítači zasahují v současné době prakticky do všech oblastí lidské činnosti. S mikropočítačovými systémy se dnes setkáváme od hraček, přes domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, lékařskou techniku, meřicí a diagnostické systémy, komunikace, automobilový a letecký průmysl až po kosmické technologie. Cílem kurzu je seznámení s novými trendy v mikropočítačích pro embedded systémy, způsoby programování a ladění komplexních aplikací, možnostmi použití nástrojů výrazně urychlujících vývojový proces. Součástí kurzu bude i praktická část, během které si účastníci budou moci vyzkoušet praktické aspekty programování mikroprocesorových systémů.  

Ekologické inženýrství

Lektor: 

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (ČVUT v Praze)
Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.  (ČVUT v Praze)
Ing. Eva Krčálová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

Datum akce: 
Čtvrtek, 8. Duben 2010 - 9:00 - 16:00

Nedílnou součástí návrhu technických systémů je minimalizace dopadu jejich činnosti na životní prostředí. Seminář Ekologické inženýrství se zaměřuje na vybrané otázky vztahu techniky a životního prostředí. Seminář je rozdělen do tří celků:

  • Účinnost transformace primární energie paliva
  • Externality energetiky
  • Právní úprava průřezových nástrojů ochrany životního prostředí

 

Seminář Model based Predictive Control

Lektor: 

Prof. Ing. Jan Štecha, CSc. (ČVUT v Praze)
Ing. Jaroslav Pekař, Ph.D. (Honeywell Prague Laboratory)

Datum akce: 
Pátek, 14. Květen 2010 - 9:00 - 17:00

 

During the last couple of years, the importance of the control systems has been increased significantly. The modern technologies can be very complex systems with many measurement and actuation points. It is required to operate these complex systems within the specified technological and economical limits. Therefore, there is a rapidly increasing need for precise, safe, reliable and user-friendly control systems. It has been confirmed by a huge number of successful applications in different areas, that Model based Predictive Control (MPC) approach is able to meet a great number of such requirements and therefore it is becoming a very popular method in a large number of control applications. The aim of this intensive course is to present some of the key areas in the MPC research, development and applications

Seminář Principy a perspektivy aktivních metod v akustice

Lektor: 

 Prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pátek, 5. Březen 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na základní informace o aktivních metodách v akustice a bude obsahovat fyzikální základy (interference, Huygensův princip, zvukové pole v potrubích, zvukovodech a uzavřených prostorech), principy snižování hluku v potrubích, jeden a více sekundárních zdrojů, snižování hluku v uzavřených prostorech, principy akustické vazby, potlačování akustických módů, lokální snižování hluku v 3-rozměrném prostoru. Dále se bude zabývat feedback a feedforward strategiemi, analogovou a digitální realizací těchto strategií, budou zmíněny algoritmy založené na LMS, stabilitě algoritmů, algoritmy pro vícekanálové systémy. Budou uvedeny příklady praktických realizací aktivních systémů (jednorozměrné aplikace, aktivní metody v prostorové akustice, aplikace aktivního snižování vibrací), v závěru bude zmíněn rovněž výzkum speciálního měniče pro aktivní snižování vibrací.

Kurz Úvod do účetnictví a finančního řízení projektů

Lektor: 

 Ing. Jiří Vrba (ředitel Auditia, spol. s r.o.)

Datum akce: 
Pátek, 9. Duben 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 16. Duben 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 23. Duben 2010 - 9:00 - 17:00
 
Kurz je určen zejména pracovníkům výzkumu a vývoje, kteří se podílejí na řízení projektů VaVaI. Jeho základním cílem je posílení znalostí těchto pracovníků tak, aby se byli schopni orientovat v problematice účetnictví a finančního řízení projektů, se kterou se setkávají jak v době přípravy projektu tak i jeho samotné realizace. Kurz je rozdělen do tří celků:
  • Úvod do účetnictví - Od zdroje účetní informace až k výstupům účetnímu výkaznictví. Shrnutí historického pohledu počátků účetnictví a cesty vývoje kontinentálního a anglosaského přístupu včetně účetního výkaznictví (stručné modely typů výkaznictví včetně vzorů charakterizujících základní rozdíly). 
  • Základní účetní postupy - Osvětlení základních účetních metod a postupů v ČR, pronikání daňových prvků do účetnictví a účetního výkaznictví. Upřesnění cílů a principů podnikatelského a nepodnikatelského přístupu k účetnictví. Speciální část věnována specifice veřejných vysokých škol. 
  • Základy finančního řízení - Základní principy manažerského přístupu k řízení v rámci podnikatelského/nepodnikatelského prostředí. Osvětlení principů základních finančních analýz ve vztahu k metodám financování z vlastních a cizích zdrojů. Specifika přístupu financování u projektů a dotací neziskového sektoru – speciálně u veřejných vysokých škol.

Problematika účetnictví a finančního řízení bude demonstrována na praktických příkladech a případových studiích.

Nové trendy v problematice měření hluku a vibrací

Lektor: 

Ing. Jan Novák, Ph.D. (Technická Univerzita v Liberci)

Datum akce: 
Pátek, 2. Duben 2010 - 9:00 - 17:00

Měření hluku a vibrací patří mezi z jedny z nejčastěji měřených a nejdůležitějších veličin a to zejména z pohledu technické diagnostiky, ale též v neposlední řadě ekologie a hygieny. Moderní diagnostika musí splnit řadu požadavků mezi něž patří rychlost a vysoká přesnost měření, reprodukovatelnost výsledků měření, což klade velké nároky na diagnostické metody, snímače měřených veličin, měřicí a vyhodnocovací přístroje a vyhodnocovací software. Cílem semináře je podat přehled aktuálních trendů v problematice měření hluku a vibrací.

Seminář Matematické základy teorie a aplikací nelineárních dynamických systémů

Lektor: 

 Doc. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR)

Datum akce: 
Pátek, 30. Duben 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na matematické základy vybraných částí teorie nelineárních dynamických systémů se spojitým časem. Pozornost bude věnována zejména problematice exaktní zpětnovazební linearizace a nelineární rekonstrukce. Budou rovněž diskutovány možnosti aplikace popisovaného matematického aparátu v úlohách automatického řízení.

Seminář Moderní metody měření

Lektor: 

Ing. Roman Vala (National Instruments)
Ing. Jiří Keprt, Ph.D. (National Instruments)

Datum akce: 
Pátek, 12. Únor 2010 - 9:00 - 17:00

Moderní měřicí systémy jsou v dnešní době stále více kombinací HW a SW, vznikají tzv. virtuální měřicí systémy, mluvíme někdy též o virtuální instrumentaci. Uživatel si může s pomocí univerzálního hardware (např. vstup-výstupních modulů) a odpovídajícího software vytvářet přístroje a měřicí systémy s přesně definovanými vlastnostmi a není tak omezen jako dřív pouze na funkce, implementované  výrobcem konkrétního přístroje. Za předpokladu, že metrologické nároky na HW se nezvyšují,  je změna funkčních vlastností systému řešena obvykle pouze na úrovni změny SW, tzn. bez dalších dodatečných nákladů.

Cílem semináře je podat přehled aktuálních trendů v této bouřlivě se rozvíjející oblasti, zejména s ohledem na zpracování signálu ze snímačů, zpracování obrazu, měření a generování vf signálů, robotiku. 

Seminář Agent Technology and its Applications

Lektor: 

doc. dr. Ing. Michal Pěchouček, M.Sc. (ČVUT v Praze)
Ing. Michal Jakob, Ph.D. (ČVUT v Praze)
Mgr. Peter Novák (ČVUT v Praze)
Ing. Martin Rehák, Ph.D. (ČVUT v Praze)
Ing. David Šišlák (ČVUT v Praze)
Ing. Jiří Vokřínek (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pondělí, 22. Březen 2010 - 9:00 - 17:00

The seminar will introduce the topic of autonomous agents and multi-agent systems, which are becoming more and more important in our increasingly interconnected world. Multi-agent systems are generally accepted as valuable tools for designing and building distributed dynamical systems, by using several and often many interacting agents, possibly including humans. In the morning part of the seminar will cover theoretical and technological aspects of agent-based systems with the emphasis on languages, platforms and methods for effectively implementing such systems. We will also discuss the agent-based approach to building model of complex real-world systems. In the second part of the seminar, the general techniques will be illustrated on several concrete application domains where the agent-based approach has already been successfully employed. Applications in air traffic control, network security monitoring and production planning will be presented.

Syndikovat obsah