Kurzy a semináře

Seminář Bezpečnost v moderním průmyslu

Lektor: 

 Mgr. Karel Stibor (Rockwell Automation)

Datum akce: 
Pátek, 15. Říjen 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na problematiku bezpečnosti zařízení v průmyslovém prostředí a na související automatizační prostředky pro konstrukci bezpečnostních systémů. Posluchači budou seznámeni se základy legislativy týkající se bezpečnosti. Dále budou diskutovány otázky používaných technických prostředků a postupy návrhu bezpečnostních systémů.

Seminář Matematické základy zpracování signálů

Lektor: 

 Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (VŠB-TU Ostrava)

Datum akce: 
Čtvrtek, 17. Červen 2010 - 9:30 - 17:30

Seminář bude zaměřen na problematiku číslicového zpracování signálů v měřicí technice a diagnostice strojních zařízení. Zvláštní pozornost bude věnována problematice filtrace signálu a jejímu praktickému využití na reálných systémech.


Seminář bude obsahovat tyto teoretické okruhy:

 • Číslicové filtry - odvození číslicového filtru ze spojitého filtru, frekvenční charakteristika filtru, kompenzace zkreslení frekvence při náhradě analogového filtru číslicovým, IIR a FIR filtry, návrh filtrů, frekvenční transformace, multirate filtry
 • Kalmanův filtr - měření neznámé konstanty, měření otáček při rozběhu, signal fusion
 • Souběhové filtry - Vold-Kalmanův filtr první a druhé generace, filtry pro blízké a křižující řády kvadraturní směšování
 • Hilbertova transformace - metody výpočtu, použití FT, Hilbert transformer, analytický signál, amplitudová a fázová demodulace
 • Praktické aplikace filtrů
 • Výpočet obálky a fáze signálů

Seminář Přesné magnetické snímače a jejich aplikace

Lektor: 

Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. (ČVUT v Praze)
Ing. Antonín Platil, Ph.D. (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pátek, 25. Červen 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na problematiku přesného měření slabých magnetických polí. Budou osvěženy základní principy a vyloženy nejnovější vývojové trendy základních typů snímačů magnetického pole (Hallova sonda, AMR, GMR, fluxgate, rezonanční) a porovnány jejich vlastnosti. Uvedeny budou i exotičtější typy senzorů jako SDT, GMI a CMR. Pozornost bude rovněž věnována hlavním parazitním vlivům snižujícím dosažitelnou přesnost snímačů. Budou diskutovány metody kalibrace snímačů a způsoby jejich testování. Druhá část přednášky uvede typické aplikace snímačů magnetického pole v průmyslu, bezpečnostní a vojenské technice, geofyzice a v lékařské technice.

Kurz Mikroprocesorová technika v embedded systémech

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče, s.r.o.)
Ing. Libor Prokop (Freescale Polovodiče, s.r.o.)

Datum akce: 
Pondělí, 21. Červen 2010 - 9:00 - Úterý, 22. Červen 2010 - 17:00

 

Vzhledem k zájmu o kurz Mikroprocesorová technika v embedded systémech ve dnech 27-28.5., který výrazně překračuje jeho kapacitní možnosti, bude identický kurz realizován znovu v termínu 21-22.6. Prosíme účastníky, kteří se registrovali již na předchozí běh, aby se neregistrovali znovu. Přednost bude dána těm zájemcům, kteří se nemohli z důvodu naplnění kurzu v prvním běhu zúčastnit.

Mikropočítače a především aplikace řízené mikropočítači zasahují v současné době prakticky do všech oblastí lidské činnosti. S mikropočítačovými systémy se dnes setkáváme od hraček, přes domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, lékařskou techniku, meřicí a diagnostické systémy, komunikace, automobilový a letecký průmysl až po kosmické technologie. Cílem kurzu je seznámení s novými trendy v mikropočítačích pro embedded systémy, způsoby programování a ladění komplexních aplikací, možnostmi použití nástrojů výrazně urychlujících vývojový proces. Součástí kurzu bude i praktická část, během které si účastníci budou moci vyzkoušet praktické aspekty programování mikroprocesorových systémů.  

Kurz Mikroprocesorová technika v embedded systémech

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče, s.r.o.)
Ing. Libor Prokop (Freescale Polovodiče, s.r.o.)

Datum akce: 
Čtvrtek, 27. Květen 2010 - 9:00 - Pátek, 28. Květen 2010 - 17:00

Mikropočítače a především aplikace řízené mikropočítači zasahují v současné době prakticky do všech oblastí lidské činnosti. S mikropočítačovými systémy se dnes setkáváme od hraček, přes domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, lékařskou techniku, meřicí a diagnostické systémy, komunikace, automobilový a letecký průmysl až po kosmické technologie. Cílem kurzu je seznámení s novými trendy v mikropočítačích pro embedded systémy, způsoby programování a ladění komplexních aplikací, možnostmi použití nástrojů výrazně urychlujících vývojový proces. Součástí kurzu bude i praktická část, během které si účastníci budou moci vyzkoušet praktické aspekty programování mikroprocesorových systémů.  

Ekologické inženýrství

Lektor: 

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (ČVUT v Praze)
Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.  (ČVUT v Praze)
Ing. Eva Krčálová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

Datum akce: 
Čtvrtek, 8. Duben 2010 - 9:00 - 16:00

Nedílnou součástí návrhu technických systémů je minimalizace dopadu jejich činnosti na životní prostředí. Seminář Ekologické inženýrství se zaměřuje na vybrané otázky vztahu techniky a životního prostředí. Seminář je rozdělen do tří celků:

 • Účinnost transformace primární energie paliva
 • Externality energetiky
 • Právní úprava průřezových nástrojů ochrany životního prostředí

 

Seminář Model based Predictive Control

Lektor: 

Prof. Ing. Jan Štecha, CSc. (ČVUT v Praze)
Ing. Jaroslav Pekař, Ph.D. (Honeywell Prague Laboratory)

Datum akce: 
Pátek, 14. Květen 2010 - 9:00 - 17:00

 

During the last couple of years, the importance of the control systems has been increased significantly. The modern technologies can be very complex systems with many measurement and actuation points. It is required to operate these complex systems within the specified technological and economical limits. Therefore, there is a rapidly increasing need for precise, safe, reliable and user-friendly control systems. It has been confirmed by a huge number of successful applications in different areas, that Model based Predictive Control (MPC) approach is able to meet a great number of such requirements and therefore it is becoming a very popular method in a large number of control applications. The aim of this intensive course is to present some of the key areas in the MPC research, development and applications

Seminář Principy a perspektivy aktivních metod v akustice

Lektor: 

 Prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pátek, 5. Březen 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na základní informace o aktivních metodách v akustice a bude obsahovat fyzikální základy (interference, Huygensův princip, zvukové pole v potrubích, zvukovodech a uzavřených prostorech), principy snižování hluku v potrubích, jeden a více sekundárních zdrojů, snižování hluku v uzavřených prostorech, principy akustické vazby, potlačování akustických módů, lokální snižování hluku v 3-rozměrném prostoru. Dále se bude zabývat feedback a feedforward strategiemi, analogovou a digitální realizací těchto strategií, budou zmíněny algoritmy založené na LMS, stabilitě algoritmů, algoritmy pro vícekanálové systémy. Budou uvedeny příklady praktických realizací aktivních systémů (jednorozměrné aplikace, aktivní metody v prostorové akustice, aplikace aktivního snižování vibrací), v závěru bude zmíněn rovněž výzkum speciálního měniče pro aktivní snižování vibrací.

Kurz Úvod do účetnictví a finančního řízení projektů

Lektor: 

 Ing. Jiří Vrba (ředitel Auditia, spol. s r.o.)

Datum akce: 
Pátek, 9. Duben 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 16. Duben 2010 - 9:00 - 17:00
Datum akce: 
Pátek, 23. Duben 2010 - 9:00 - 17:00
 
Kurz je určen zejména pracovníkům výzkumu a vývoje, kteří se podílejí na řízení projektů VaVaI. Jeho základním cílem je posílení znalostí těchto pracovníků tak, aby se byli schopni orientovat v problematice účetnictví a finančního řízení projektů, se kterou se setkávají jak v době přípravy projektu tak i jeho samotné realizace. Kurz je rozdělen do tří celků:
 • Úvod do účetnictví - Od zdroje účetní informace až k výstupům účetnímu výkaznictví. Shrnutí historického pohledu počátků účetnictví a cesty vývoje kontinentálního a anglosaského přístupu včetně účetního výkaznictví (stručné modely typů výkaznictví včetně vzorů charakterizujících základní rozdíly). 
 • Základní účetní postupy - Osvětlení základních účetních metod a postupů v ČR, pronikání daňových prvků do účetnictví a účetního výkaznictví. Upřesnění cílů a principů podnikatelského a nepodnikatelského přístupu k účetnictví. Speciální část věnována specifice veřejných vysokých škol. 
 • Základy finančního řízení - Základní principy manažerského přístupu k řízení v rámci podnikatelského/nepodnikatelského prostředí. Osvětlení principů základních finančních analýz ve vztahu k metodám financování z vlastních a cizích zdrojů. Specifika přístupu financování u projektů a dotací neziskového sektoru – speciálně u veřejných vysokých škol.

Problematika účetnictví a finančního řízení bude demonstrována na praktických příkladech a případových studiích.

Nové trendy v problematice měření hluku a vibrací

Lektor: 

Ing. Jan Novák, Ph.D. (Technická Univerzita v Liberci)

Datum akce: 
Pátek, 2. Duben 2010 - 9:00 - 17:00

Měření hluku a vibrací patří mezi z jedny z nejčastěji měřených a nejdůležitějších veličin a to zejména z pohledu technické diagnostiky, ale též v neposlední řadě ekologie a hygieny. Moderní diagnostika musí splnit řadu požadavků mezi něž patří rychlost a vysoká přesnost měření, reprodukovatelnost výsledků měření, což klade velké nároky na diagnostické metody, snímače měřených veličin, měřicí a vyhodnocovací přístroje a vyhodnocovací software. Cílem semináře je podat přehled aktuálních trendů v problematice měření hluku a vibrací.

Syndikovat obsah