Kurzy a semináře

Seminář Navrhování a vyhodnocování experimentů

Lektor: 

 RNDr. Jiří Michálek, CSc. (CQR při ÚTIA AVČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 3. Prosinec 2010 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními principy navrhování a vyhodnocování statistických experimentů, což je oblast aplikované matematické statistiky, která bohužel u nás není prakticky pěstována. Rovněž její používání v praxi je u nás velice vzácné na rozdíl od průmyslově vyspělých států. Budou přiblíženy nejdůležitější typy statistických experimentů, jako jsou faktoriální návrhy, návrhy na hledání optimální odezvy, směsové návrhy, optimální návrhy a tzv. Taguchiho návrhy. Hlavní důraz během semináře bude kladen na konstrukci a vyhodnocování faktoriálních návrhů, a to jak úplných, tak dílčích, na problematiku směšování ve faktoriálních návrzích. Podrobněji bude též vysvětlena problematika Taguchiho návrhů, které jsou dosti často v praxi využívány. Hlavním nástrojem pro hodnocení statistických návrhů je analýza rozptylu (ANOVA). Seminář bude doplněn řadou konkrétních příkladů použití statistických návrhů.

Seminář Stochastické aspekty početních neurověd

Lektor: 

 Doc. RNDr. Petr Lánský, CSc. (Fyziologický ústav AV ČR)

Datum akce: 
Pátek, 17. Prosinec 2010 - 9:00 - 17:00

Každý matematický model je určitým pokusem o aproximaci reality. Do jaké míry jsou skutečné vlastnosti systému zanedbány určuje nejen kompatibilitu modelu s realitou, ale také míru jeho matematické zpracovatelnosti. Nalezení kompromisu mezi těmito dvěma kriterii je jednou z nejtěžších částí celého procesu matematického modelování. Zatímco ve fyzice a inženýrských aplikacích má matematické modelování dlouho tradici, ve vědách o živé přírodě jsme stále ještě spíše na začátku skutečných aplikací matematiky. Přitom neurovědy lze považovat, vzhledem k dlouhé historii jejich matematizace, spíše za výjimku. Základní práce (Lapicque, 1907) byly publikované před více než sto lety a nejvýznamnějším podnětem k matematizaci neurověd bylo určitě udělení Nobelovy ceny badatelům Hodgkin a Huxley před téměř šedesáti lety za výzkum, v němž základní roli hrál jejich neuronový model. Avšak o úloze náhodných faktorů pro přenos informace se v neuronových systémech diskutuje pouze v nedávné době a této problematice bude seminář věnován.

Seminář Odhad stavu stochastických systémů

Lektor: 

Prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (ZČU Plzeň) 

Datum akce: 
Středa, 8. Prosinec 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na odhad stavu diskrétních dynamických stochastických systémů využitím měřených dat. Tento problém zahrnuje optimální odhad neznámých parametrů, odhad neznámých náhodných veličin i odhad stochastických procesů. Cílem bude představit teorii odhadu od klasických přístupů, přes návrh lineárních filtrů a prediktorů v časové oblasti až po syntézu nelineárních filtrů potřebných pro odhad stavu nelineárních stochastických systémů v reálném čase. Základním nástrojem pro využití apriorní a aposteriorní informace bude bayesovský přístup. Formulace a řešení úlohy odhadu stavu je potřebné v oblasti automatického řízení, v úlohách sledování, navigace, zpracování signálů, v technické i netechnické sféře. Zpracování informace v podmínkách neurčitosti patří k základním kybernetickým úlohám.

Seminář Zpracování signálů pro diagnostiku a jeho aplikace

Lektor: 

Ing. Jindřich Liška, Ph.D. (ZČU v Plzni)

Datum akce: 
Pátek, 10. Prosinec 2010 - 9:00 - 17:00
Seminář je věnován pokročilým metodám zpracování signálů, především v časo-frekvenční oblasti. Rozebírány budou postupy, jakým způsobem metody kombinují časovou a frekvenční informaci a zejména jaké jsou jejich výhody a nevýhody z pohledu diagnostiky. Prezentovány budou rovněž případové studie využití těchto metod. Posluchači budou seznámeni s některými pokročilými postupy a principy, které vedou k získání charakteristických veličin ze signálů pro potřeby diagnostiky.

Kurz Použití mikropočítačů pro vývoj embedded aplikací

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče, s.r.o.)
Ing. Pavel Grasblum, Ph.D. (Freescale Polovodiče, s.r.o.)

Datum akce: 
Čtvrtek, 11. Listopad 2010 - 9:00 - Pátek, 12. Listopad 2010 - 17:00

Dvoudenní kurz bude orientován na rozšíření znalostí v oblasti vytváření embedded aplikací. Cílem semináře bude ukázat specifika vývoje embedded aplikací a to jak z hlediska hardwarové podpory ze strany mikropočítače, tak i používaných programovacích technik. Součástí semináře bude rovněž i praktická část, kde posluchači budou mít možnost si vyzkoušet základy embedded programování. Náplň semináře předpokládá znalosti z oblasti mikroprocesorů a jejich programování, znalost jazyka C, případně absolvování kurzu "Mikroprocesorová technika v embedded systémech".

Seminář Dosah optoelektronických přístrojů v reálných podmínkách

Lektor: 

doc. Ing. Teodor Baláž, CSc. (Universita obrany, Brno)
Dr. Ing. Zdeněk Řehoř, (Universita obrany, Brno)

Datum akce: 
Pátek, 22. Říjen 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na objasnění vlivu reálných podmínek prostředí na výsledné parametry použití optoelektronického přístroje, zejména pak jeho dosahu a pravděpodobnosti zjištění/rozpoznání/identifikace zájmové oblasti (cíle). Část výkladu je pak věnována popisu vlivu atmosféry na optický signál a možnostem jeho rekonstrukce.

Seminář Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Lektor: 

Ing. Jaroslav Slabý (GEODIS Brno)
Ing. Zdeněk Láska (GEODIS Brno)
Ing. Jan Sukup (GEODIS Brno)
Martin Tešnar (GEODIS Brno)

Datum akce: 
Čtvrtek, 9. Září 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na základy GNSS (globálních navigačních satelitních systémů) a jejich využití v praxi pro geodetická měření, navigace stavebních a zemědělských strojů a mobilní mapování.  Seminář je rozdělen do čtyř částí, zaměřených na teorii GNSS a souřadnicové systémy, metodu RTK (real time kinematic) a její využití, používané technologie a přístroje pro měření a na technologii mobilního mapování.

Seminář Power Balance Control in Electrical Grids

Lektor: 

doc. Ing. Petr Horáček, CSc. (ČVUT v Praze) 

Datum akce: 
Úterý, 14. Září 2010 - 9:00 - 17:00

In any electric system, the active power generation and consumption must be balanced. Generation units and even load in some cases must be manipulated to conduct power balancing so the network user is not affected by load changes or generation and transmission outages and risk of blackouts is minimized. Basic concepts of control of synchronous generators connected to a grid will be reviewed including the technical means available for power balancing, the way how is the power balancing distributed throughout the network and who is in charge of the task. The topics include principles of primary frequency control, secondary frequency and power control, tertiary power control and balancing power reserve planning. Criteria related to successful completion of the balancing task applied to North American and European grids will be introduced. Some of the challenges in continuously evolving power systems like large wind and photovoltaic farms connected to the grid will be discussed.

Seminář Bezpečnost v moderním průmyslu

Lektor: 

 Mgr. Karel Stibor (Rockwell Automation)

Datum akce: 
Pátek, 15. Říjen 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na problematiku bezpečnosti zařízení v průmyslovém prostředí a na související automatizační prostředky pro konstrukci bezpečnostních systémů. Posluchači budou seznámeni se základy legislativy týkající se bezpečnosti. Dále budou diskutovány otázky používaných technických prostředků a postupy návrhu bezpečnostních systémů.

Seminář Matematické základy zpracování signálů

Lektor: 

 Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (VŠB-TU Ostrava)

Datum akce: 
Čtvrtek, 17. Červen 2010 - 9:30 - 17:30

Seminář bude zaměřen na problematiku číslicového zpracování signálů v měřicí technice a diagnostice strojních zařízení. Zvláštní pozornost bude věnována problematice filtrace signálu a jejímu praktickému využití na reálných systémech.


Seminář bude obsahovat tyto teoretické okruhy:

  • Číslicové filtry - odvození číslicového filtru ze spojitého filtru, frekvenční charakteristika filtru, kompenzace zkreslení frekvence při náhradě analogového filtru číslicovým, IIR a FIR filtry, návrh filtrů, frekvenční transformace, multirate filtry
  • Kalmanův filtr - měření neznámé konstanty, měření otáček při rozběhu, signal fusion
  • Souběhové filtry - Vold-Kalmanův filtr první a druhé generace, filtry pro blízké a křižující řády kvadraturní směšování
  • Hilbertova transformace - metody výpočtu, použití FT, Hilbert transformer, analytický signál, amplitudová a fázová demodulace
  • Praktické aplikace filtrů
  • Výpočet obálky a fáze signálů

Syndikovat obsah