Kurzy a semináře

Seminář Parciální diferenciální rovnice a jejich význam pro aplikace

Lektor: 

 prom.mat. Zdeněk Beran, CSc. (UTIA AV Praha)

Datum akce: 
Pátek, 23. Září 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na otázky matematicko-fyzikálního modelování prostřednictvím počátečně-okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice a jejich systémy. Zvláštní důraz je kladen na matematické základy těchto úloh a na základní analyticko-numerické metody jejich řešení. Rovněž jsou presentovány některé konkrétní modely fyzikálních jevů, které mají základní význam v inženýrské praxi.

Kurz Počítačová analýza vícerozměrných dat v oborech přírodních, technických a společenských věd

Lektor: 

 Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. (Univerzita Pardubice, Pardubice)

Datum akce: 
Pondělí, 20. Červen 2011 - 8:30 - Pátek, 24. Červen 2011 - 16:30

Cílem týdenního kurzu je seznámit zájemce s metodami počítačově orientované statistické analýzy vicerozměrných dat. Probírané metody umožňují extrahovat v datech ukrytou informaci a odhalovat vnitřní vazby a strukturu vlastností znaků a objektů datové matice. Kurz je vhodný pro studenty i učitele přírodních, technických i společenských věd, kteří začínají s vícerozměrnou analýzou pomocí počítače.

Seminář Vyjednávání

Lektor: 

 Ing. Miloš Paleček (Brno)

Datum akce: 
Pátek, 10. Červen 2011 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je naučit účastníky úspěšně vyjednávat. Naučíme se jak se připravit na jednání, analyzovat situaci a potřebu partnera a přesvědčivě argumentovat. Pochopíme vyjednávací strategie WIN WIN a WIN LOSE. Poznáme nátlakové techniky a naučíme se jim čelit.

Kurz Mikroprocesorová technika v aplikacích řízení elektrických pohonů

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče, s.r.o.)
Ing. Pavel Grasblum, Ph.D. (Freescale Polovodiče, s.r.o.)

Datum akce: 
Čtvrtek, 2. Červen 2011 - 9:00 - Pátek, 3. Červen 2011 - 17:00

Dvoudenní kurz bude orientován na problematiku řízení elektrických pohonů se zaměřením na BLDC motory (bezkartáčové elektronicky komutované motory). Cílem kurzu bude probrat základy teorie elektrických pohonů, řízení BLDC motorů, specifika mikropočítačů pro řízení BLDC motorů a vhodné programovací techniky. Součástí kurzu bude rovněž i praktická část, kde budou mít posluchači možnost si vyzkoušet naprogramování reálné aplikace řízení BLDC motoru. Náplň kurzu předpokládá znalosti z oblasti mikroprocesorů a jejich programování, znalost jazyka C.

Seminář Práva duševního vlastnictví

Lektor: 

 Mgr. Tomáš Šetina (Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s.)

Datum akce: 
Pátek, 27. Květen 2011 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je seznámení pracovníků výzkumu a vývoje s problematikou ochrany duševního vlastnictví. V rámci semináře bude diskutována z praktického pohledu problematika postupů pro zajištění ochrany výsledků výzkumu a vývoje v organizaci charakteru vysoké školy. Podrobně bude diskutována problematika vlastnictví autorských práv v souvislosti s pracovněprávním vztahem, projekty, smluvním výzkumem. Pozornost bude věnována i problematice licenčních smluv, včetně uvedení konkrétních příkladů.

Seminář "Prezentační dovednosti"

Lektor: 

 Ing. Miloš Paleček (Brno)

Datum akce: 
Čtvrtek, 19. Květen 2011 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je dát účastníkům praktické rady pro prezentaci obchodní, technickou, všeobecnou. Příprava prezentace je založena na zodpovězení základních otázek: Proč, Komu, Co, Jak, S čím, Kde, Kdy prezentuji. Bude výhodné, pokud si účastníci donesou připravenou prezentaci, kterou chtějí nějakým způsobem připomínkovat nebo zlepšit.

Seminář Problematika výskytu nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech

Lektor: 

Ing. Martin Kulich (VVUÚ a.s., Ostrava-Radvanice)
Ing. Martin Keltoš (Státní úřad inspekce práce)

Datum akce: 
Pátek, 6. Květen 2011 - 9:00 - 17:00

Mezi průmyslové provozy, ve kterých existuje riziko výbuchu spojené s přítomnosti nebezpečné výbušné atmosféry, patří všechny provozy napříč průmyslovým spektrem (potravinářství, energetika, farmacie, textilní a papírenský průmysl, chemický průmysl, atd.), ve kterých se vyskytuje hořlavý prach, nebo hořlavé plyny či páry hořlavých kapalin.
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou protiexplozní bezpečnosti, charakteristikami prostředí vyskytujícími se v průmyslové praxi,  problematikou spojenou s požadavky na elektrické instalace určené pro prostory s nebezpečím výbuchu. 

Kurz Základy sazby dokumentů v systému LaTeX

Lektor: 

 Ing. Petra Talandová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

Datum akce: 
Pondělí, 16. Květen 2011 - 9:00 - Úterý, 17. Květen 2011 - 17:00

Dvoudenní kurz je zaměřen na principy sazby dokumentů v systému typu LaTeX včetně nezbytných typografických pravidel. V rámci kurzu budou účastníci seznámeni se základy sazby dokumentů, přičemž jednotlivé vlastnosti systému LaTeX budou demonstrovány na praktických příkladech.

 

Seminář Návrh měřicích a řídicích systémů v prostředí LabVIEW a jejich HIL testování v prostředí Veristand

Lektor: 

Ing. Roman Vala (National Instruments)
Ing. Jiří Keprt, Ph.D. (National Instruments)

Datum akce: 
Pátek, 8. Duben 2011 - 9:00 - 17:00

Moderní měřicí a řídicí systémy jsou v dnešní době stále více kombinací HW a SW, vznikají tzv. virtuální systémy, mluvíme někdy též o virtuální instrumentaci. Uživatel si může s pomocí univerzálního hardware (např. vstup-výstupních modulů) a odpovídajícího software vytvářet přístroje a měřicí systémy s přesně definovanými vlastnostmi a není tak omezen jako dřív pouze na funkce, implementované  výrobcem konkrétního přístroje. Za předpokladu, že metrologické nároky na HW se nezvyšují,  je změna funkčních vlastností systému řešena obvykle pouze na úrovni změny SW, tzn. bez dalších dodatečných nákladů.

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi návrhu řídích systémů v grafickém  vývojovém prostředí LabVIEW. Popsána bude celá cesta od modelování, simulace, návrhu modelu regulátoru, možností spouštění v HW s Real-Time  operačním systémem a následně i testování systému pomoci HIL (Hardware In the Loop). 

Seminář Fotovoltaické systémy

Lektor: 

prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc. (ČVUT v Praze)
Ing. Petr Wolf (Sunnywatt CZ, s.r.o.)
Ing. Kamil Staněk (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pátek, 15. Duben 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na problematiku ekologických zdrojů energie, zejména fotovoltaických systémů.Budou diskutovány základní technologie a součásti fotovoltaických systémů, ale i otázky legislativních podmínek jejich provozu a architektonického a stavebního řešení jejich umístění v budovách.

Syndikovat obsah