Kurzy a semináře

Seminář Moderní mikropočítače a jejich nasazení v aplikacích s elektrickými pohony a spínanými zdroji

Lektor: 

 Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče)

Datum akce: 
Pátek, 16. Prosinec 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář zaměřený na použití moderních mikropočítačů v širokém spektru aplikací zahrnujících elektrické pohony a spínané zdroje během jednoho dne ukáže na praktických příkladech trendy, kterými se moderní aplikace ubírají. Součástí semináře budou i praktické zkušenosti s vývojem některých aplikací, s nároky kladenými na jejich testování a procesem uvedení do masové produkce.

 

Seminář Leadership – vedení spolupracovníků

Lektor: 

 Ing. Miloš Paleček (Brno)

Datum akce: 
Pátek, 9. Prosinec 2011 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je dát účastníkům praktické rady k plánování a výběru spolupracovníků do týmu. Bude objasněno jak postupovat při jejich zaškolení, motivaci, delegování úkolů a kontrole. Účastníci se naučí rozlišovat a používat různé styly vedení.

Seminář Základy piezoelektřiny pro aplikace

Lektor: 

 Doc. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D. (Technická univerzita Liberec)

Datum akce: 
Pátek, 2. Prosinec 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na základní znalosti fyzikálních vlastností a principů v piezoelektřině, pyroelektřině a feroelektřině, potřebných k aplikaci piezoelektrických materiálů v rezonátorech a aktuátorech.

Seminář Koherentní demodulace a její využití v měřicí technice

Lektor: 

 Prof. Ing. Stanislav Ďaďo, DrSc. (ČVUT Praha)

Datum akce: 
Pátek, 18. Listopad 2011 - 9:00 - 17:00

V měřicí technice jsou velmi rozšířené obvody pro zpracování měřicích signálů - koherentní demodulátory, známé spíše pod označením synchronní detektory, fázově citlivé detektory, cize řízené usměrňovače, lock-in zesilovače (LIA). Dovolují určit amplitudu a fázi signálu, a to i v případech signálu s amplitudou ležící hluboko pod úrovní rušení. Podmínkou jejich správné funkce je koherence vstupního a referenčního signálu. Jejich funkce je většinou demonstrována na silně zjednodušeném modelu, zdaleka nevystihujícím jejich podstatu, možné aplikace a případná omezení. V průběhu semináře bude ukázán jejich hlubší teoretický základ založený na metodách odhadu parametrů signálu, jejich přístrojová realizace a typické aplikace. 

Seminář From Industrial to Cloud Robots

Lektor: 

em. o.Univ.Prof. Dr.techn.Dr.hc.mult. Peter Kopacek (Vienna University of Technology, Intelligent Handling and Robotics)

Datum akce: 
Pátek, 25. Listopad 2011 - 9:00 - 17:00

 

Robotics is a very fast growing field especially in the last years. In the late seventies the first industrial applications of stationary unintelligent industrial robots were realised. Begin of the 90`s a new generation of mobile, intelligent, cooperative robots grows up. This new generation opens new applications areas like in construction, in agriculture, in the food industry, in the household, for medical and rehabilitation applications, in the entertainment industry as well as for leisure and hobby. Current developing trends are humanoid robots and robots supporting the human in everyday life. Other intensive research areas are cooperative robots, bio inspired robots, ubiquitous robots and cloud robots. In this lecture a practical, industrial oriented overview on these categories of robots, will be given and illustrated by realised examples.

Seminář Vedení porad

Lektor: 

 Ing. Miloš Paleček (Brno)

Datum akce: 
Pátek, 11. Listopad 2011 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je naučit účastníky efektivně vést základní druhy porad. Vedení porad je jedním z nejobtížnějších úkolů. Účastníci se seznámí s typy porad, se strukturou porad, se zvládáním obtížných situací na poradách. Zvláštní pozornost bude věnována moderaci workshopů a využití moderních moderačních technik.

Kurz Použití mikroprocesorů pro řízení pohonů s BLDC motory

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče, s.r.o.)
Ing. Pavel Grasblum, Ph.D. (Freescale Polovodiče, s.r.o.)

 

Datum akce: 
Čtvrtek, 10. Listopad 2011 - 9:00 - Pátek, 11. Listopad 2011 - 17:00

Dvoudenní kurz bude orientován na problematiku řízení elektrických pohonů se zaměřením na BLDC motory (bezkartáčové elektronicky komutované motory). Cílem semináře bude shrnutí základů teorie řízení BLDC motorů, na které se bude dále navazovat v tomto semináři. Převážná část semináře bude věnována aplikační části zaměřené na praktické programovaní řídicí struktury BLDC pohonu s otáčkovou zpětnou vazbou. Náplň semináře předpokládá znalosti z oblasti mikroprocesorů a jejich programování, základní znalosti principů řízení BLDC motorů a terminologi řízení elektrických pohonů, znalost jazyka C, případně absolvování kurzů "Mikroprocesorová technika v embedded systémech" a "Mikroprocesorová technika v aplikacích řízení elektrických pohonů".

Seminář Přesné měření délek pomocí laserové interferometrie

Lektor: 

Ing. Ondřej Číp, Ph.D   (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)
Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D   (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)

Datum akce: 
Pátek, 14. Říjen 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář seznamuje posluchače s principy měření délek pomocí interference laserového světla. Posluchači získají představu o současné metrologii délky, která je založena na koherentním záření laserů. Seminář dále osvětluje pojmy z oblasti polarizace světelných vln a seznamuje s funkcí optických komponent, které jsou využívány pro stavbu laserových interferometrů. Pozornost je dále věnována veličinám a jevům, které ovlivňují přesnost měření délky pomocí interferometrů, tj. index lomu měřicího prostředí, teplota optických komponent a atmosférický tlak, který na měřené objekty působí. Důležitou částí semináře je popis detekčních technik, které se pro laserové interferometry využívají, včetně kompenzace nelinearity stupnice. Nechybí ani vysvětlení a popis tradičních měřicích sestav laserových interferometrů, které se používají pro 1-D, 2-D a 3-D odměřování. Rovněž se seminář orientuje na vysvětlení pojmu tzv. metrologické návaznosti a součástí je i popis převodu definice jednotky „jeden metr“ na mechanický normál délky, tzv. koncovou měrku. Popis měřicích aparatur pro kontrolu délky koncové měrky je taktéž součástí semináře. Závěr semináře je zaměřen na představení souboru komparačních interferometrů (tzv. nanokomparátorů), které byly na pracovišti ÚPT v posledních letech vyvinuty pro potřeby kalibrací délkových snímačů. Taktéž v rámci semináře posluchači absolvují exkurzi do laserových laboratoří pracoviště ÚPT.

Seminář Pokročilé matematické metody teorie nelineárního řízení a jejich využití

Lektor: 

 prof. RNDr.Sergej Čelikovský, CSc. (ÚTIA AV ČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 21. Říjen 2011 - 9:00 - 17:00

 

Cílem tohoto semináře je, v návaznosti na již proběhlý seminář o matematických základech nelineárního řízení, seznámit posluchače s hlubším a širším pohledem na problematiku teorie a aplikací nelineárních systémů. Seminář je, nicméně, koncipován nezávisle a je možné jej sledovat i s jen základními znalostmi matematiky a teorie řízení.  Seminář seznámí posluchače zejména s tzv. diferenciálně-geometrickým přístupem, který je možné využít ke studiu řiditelnosti a pozorovatelnosti nelineárních systémů, dále k  k úplné charakteristice různých typů exaktní zpětnovazebné linearizace a mnoha jiných úloh. Na závěr budou stručně zmíněny některé další problémy, jako nehladká stabilizace a nespojitá stabilizace, a příklady využití nelineární teorie v oblasti podaktuovaného kráčení, neholonomních systémů, či optimalizace biosystémů.
 

Seminář Metrologie měření zvuku a vibrací

Lektor: 

 doc. Dr. Ing. Pavel Němeček (Technická univerzita Liberec)

Datum akce: 
Pátek, 7. Říjen 2011 - 9:00 - 17:00

Metrologické zabezpečení systémů měření a kontroly je důležité z hlediska požadavků zákona a z hlediska zajištění jednotnosti a správnosti měření. Splnění požadavků legislativy je možné především kalibrací měřidel, případně jejich ověřením. Kvalita výsledku měření je pak vyčíslena pomocí nejistoty. Veličiny popsané amplitudou a frekvencí jsou specifické jak prováděním kalibrací, tak také stanovením a hodnocením zdrojů nejistot měření.

Syndikovat obsah