Kurzy a semináře

Seminář Lineární systémy: optimální a prediktivní řízení

Lektor: 

prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr.h.c. (ČVUT v Praze)
Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. (ČVUT v Praze)
Ing. Jiří Cigler (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pátek, 20. Duben 2012 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je přiblížit posluchačům teorii lineárních systémů, především autonomní systémy, modelování, statistickou identifikaci a prediktivní regulaci se zaměřením na aplikace při řízení budov.

Seminář Návrh, simulace a ověření elektronických obvodů na platformě NI ELVIS

Lektor: 

Ing. Roman Vala (National Instruments)

Datum akce: 
Pátek, 13. Duben 2012 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi návrhu elektronických obvodů, jejich simulací a následným ověřením jejich funkce s reálným zapojením. Návrh a simulace bude prováděno v SW Multisim. Ověření funkce obvodu bude realizováno jak na SW přístrojích, které jsou součástí Multisimu tak i na vytvořených virtuálních přístrojích. Návrh virtuálních přístrojů bude realizován v SW LabVIEW. Seminář bude probíhat formou praktického cvičení na platformě NI ELVIS.

Seminář Stabilní a centrální varieta nelineárních dynamických systémů a úloha regulace výstupu

Lektor: 

 ing. Mgr. Branislav Rehák, Ph.D. (ÚTIA AV ČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 13. Duben 2012 - 9:00 - 17:00

 

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými tématy moderní teorie nelineárních systémů. Zvláštní důraz je kladen na seznámení s problematikou stabilních variet a jejich použití pro řízení. Budou představeny i numerické metody pro jejich aproximaci. Na konci semináře bude probrán problém regulace výstupu.

Seminář Systém managementu kvality ve zkušebních laboratořích

Lektor: 

Ing. Michala Vaníková, Ph.D.   (Quality Centrum spol. s r.o., Písek)

Datum akce: 
Pátek, 30. Březen 2012 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je seznámit posluchače se zaváděním systému managementu kvality dle mezinárodní normy ISO/IEC 17025 do zkušebních laboratoří. Budou zde vysvětleny požadavky na management a technické požadavky, které musí zkušební laboratoře splnit, aby získaly akreditaci svého pracoviště. Součástí semináře budou i praktické zkušenosti při tvorbě systémové dokumentace, kterou je nezbytné předložit akreditačnímu orgánu.

Seminář Modelování a automatické řízení kolony vozidel pomocí 2-D polynomiálních metod

Lektor: 

 Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (FEL ČVUT a PolyX, s.r.o., Praha)

Datum akce: 
Pátek, 6. Duben 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář seznámí posluchače s problematikou 2-D prostoro-časových systémů, jejich modelování a řízení pomocí polynomiálních metod. Použití těchto metod bude ilustrováno na příkladu automatické řízení kolony robotických vozidel nebo aut v budoucích automatických dálničních systémech.

Seminář Aktuální otázky autorského práva a vědecké tvorby

Lektor: 

 JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita)

Datum akce: 
Pátek, 16. Březen 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář bude věnován aktuálním problémům autorského práva, vývoji rozhodovací činnosti Soudního dvora EU v posledních dvou letech, diskusím kolem Dohody ACTA, autorskoprávním aspektům vědecké tvorby a právům duševního vlastnictví v kontextu zákona č. 130/2002 Sb.

Seminář Finanční řízení - vazby na účetnictví a daně

Lektor: 

 Ing. Jiří Vrba (auditor, soudní znalec, AUDITIA, s.r.o.)

Datum akce: 
Pátek, 24. Únor 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen především na základní principy vedení účetnictví různých typů organizací a souvislosti s problematikou daní. Pozornost bude věnována rovněž otázce zpracování "cash-flow". Problematika bude demonstrována na typických příkladech z praxe.

Seminář Zvyšování citlivosti systémů s analogovým předzpracováním signálů

Lektor: 

Prof. Ing. Karel Hájek, CSc.   (Univerzita obrany, Brno)

Datum akce: 
Pátek, 17. Únor 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřený na systémy s analogovým předzpracováním signálů, což je většina měřicích, regulačních a dalších elektronických systémů. Citlivost těchto systémů bývá do značné míry ovlivněna vlastnostmi řetězce analogového předzpracování. Cílem semináře je ukázat hlavní problémy omezující tuto citlivost a kromě obecného rozboru různých typů řetězce analogového předzpracování bude seminář zaměřen hlavně na snižování šumu či ofsetu předzesilovačů v závislosti na vnitřní impedanci senzorů (složka odporová, kapacitní, induktivní).

Kurz Práce v systému LaTeX pro mírně pokročilé

Lektor: 

 Ing. Pavel Haluza (Mendelova univerzita v Brně)

Datum akce: 
Úterý, 31. Leden 2012 - 9:00 - Středa, 1. Únor 2012 - 17:00

Dvoudenní kurz bude zaměřen na pokročilejší použití typografického systému LaTeX. Pozornost bude věnována zejména problematice tvorby grafiky a úpravy formátování dokumentu. Řešena bude i možnost využití LaTeXu pro tvorbu prezentací. 

Pro účast v kurzu je předpokládána alespoň základní znalost sazby dokumentů v systému LaTeX.

 

Seminář Vizualizace dynamických systémů v prostředí virtuální reality

Lektor: 

 ing. Jan Daněk (Humusoft)

Datum akce: 
Pátek, 20. Leden 2012 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je uvést účastníky do problematiky pokročilé vizualizace dynamických systémů. Vizualizace dynamických systémů je multi-disciplinárním oborem na pomezí řídicí techniky a počítačové grafiky. Pro odborníky v oblasti teorie řízení a inženýry existuje jistá bariéra při využití možností současných vizualizačních nástrojů. (Podobně existuje bariéra na straně grafiků a umělecké obce, kdy vizualizace realistického chování mnoha snadno popsatelných dynamických systémů je nejčastěji prováděna pracnými a primitivními interpolacemi pohybu jejich součástí.) Kromě vizualizace samotné přináší obousměrné spojení dynamických modelů soustav s prostředím virtuální reality celou řadu dalších zajímavých možností – možnost tvorby netradičních uživatelských rozhraní, modelování virtuálních haptických a telematických systémů, apod. Účastníci semináře se přehlednou formou seznámí s těmito možnostmi, na několika praktických příkladech si budou moci vyzkoušet vizualizaci systémů v prostředí MATLAB / Simulink / Simulink 3D Animation. 

Syndikovat obsah