Kurzy a semináře

Seminář Akustická emise - teorie a praxe provozních kontrol konstrukcí

Lektor: 

RNDr. Miroslav Přibáň (ACES, Volyně)

Datum akce: 
Pátek, 25. Květen 2012 - 9:00 - 17:00

V rámci semináře bude představena metoda Akustické emise (AE) s důrazem na její aplikaci v rámci provozních kontrol kovových konstrukcí. Seminář bude rozdělen na část teoretickou, ve které bude důraz položen na fyzikální principy jevu-vzniku AE, mechanismy zdrojů AE v kovech, přenos akustických vln tělesem, základy měřicí techniky a způsoby zobrazení a vyhodnocení detekované AE jak v laboratoři, tak v průmyslové praxi. V prakticky orientované části přednášky bude hlavní pozornost věnována aplikaci metody AE v rámci provozních prohlídek konstrukcí s důrazem pochopení role metody AE, jež je odlišná od role standardních NDT metod. Cílem bude ukázat jak přínosy, tak i omezení metody. Budou prezentovány základní typy aplikací AE, jejich standardní výstupy a konečně začlenění těchto výstupů do obecnější úlohy zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu kovových konstrukcí (tlakových zařízení).

Kurz Digitální řízení spínaných zdrojů

Lektor: 

Ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče)
Ing. Pavel Grasblum, Ph.D. (Freescale Polovodiče)

Datum akce: 
Čtvrtek, 31. Květen 2012 - 9:00 - Pátek, 1. Červen 2012 - 17:00

Dvoudenní kurz bude zaměřen na digitální spínané zdroje. Řešena bude jak problematika teoretických základů spínaných zdrojů, tak i prakické otázky programování SW spínaného zdroje.

Seminář Lineární systémy: optimální a prediktivní řízení

Lektor: 

prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr.h.c. (ČVUT v Praze)
Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. (ČVUT v Praze)
Ing. Jiří Cigler (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pátek, 20. Duben 2012 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je přiblížit posluchačům teorii lineárních systémů, především autonomní systémy, modelování, statistickou identifikaci a prediktivní regulaci se zaměřením na aplikace při řízení budov.

Seminář Návrh, simulace a ověření elektronických obvodů na platformě NI ELVIS

Lektor: 

Ing. Roman Vala (National Instruments)

Datum akce: 
Pátek, 13. Duben 2012 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi návrhu elektronických obvodů, jejich simulací a následným ověřením jejich funkce s reálným zapojením. Návrh a simulace bude prováděno v SW Multisim. Ověření funkce obvodu bude realizováno jak na SW přístrojích, které jsou součástí Multisimu tak i na vytvořených virtuálních přístrojích. Návrh virtuálních přístrojů bude realizován v SW LabVIEW. Seminář bude probíhat formou praktického cvičení na platformě NI ELVIS.

Seminář Stabilní a centrální varieta nelineárních dynamických systémů a úloha regulace výstupu

Lektor: 

 ing. Mgr. Branislav Rehák, Ph.D. (ÚTIA AV ČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 13. Duben 2012 - 9:00 - 17:00

 

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými tématy moderní teorie nelineárních systémů. Zvláštní důraz je kladen na seznámení s problematikou stabilních variet a jejich použití pro řízení. Budou představeny i numerické metody pro jejich aproximaci. Na konci semináře bude probrán problém regulace výstupu.

Seminář Systém managementu kvality ve zkušebních laboratořích

Lektor: 

Ing. Michala Vaníková, Ph.D.   (Quality Centrum spol. s r.o., Písek)

Datum akce: 
Pátek, 30. Březen 2012 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je seznámit posluchače se zaváděním systému managementu kvality dle mezinárodní normy ISO/IEC 17025 do zkušebních laboratoří. Budou zde vysvětleny požadavky na management a technické požadavky, které musí zkušební laboratoře splnit, aby získaly akreditaci svého pracoviště. Součástí semináře budou i praktické zkušenosti při tvorbě systémové dokumentace, kterou je nezbytné předložit akreditačnímu orgánu.

Seminář Modelování a automatické řízení kolony vozidel pomocí 2-D polynomiálních metod

Lektor: 

 Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (FEL ČVUT a PolyX, s.r.o., Praha)

Datum akce: 
Pátek, 6. Duben 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář seznámí posluchače s problematikou 2-D prostoro-časových systémů, jejich modelování a řízení pomocí polynomiálních metod. Použití těchto metod bude ilustrováno na příkladu automatické řízení kolony robotických vozidel nebo aut v budoucích automatických dálničních systémech.

Seminář Aktuální otázky autorského práva a vědecké tvorby

Lektor: 

 JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita)

Datum akce: 
Pátek, 16. Březen 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář bude věnován aktuálním problémům autorského práva, vývoji rozhodovací činnosti Soudního dvora EU v posledních dvou letech, diskusím kolem Dohody ACTA, autorskoprávním aspektům vědecké tvorby a právům duševního vlastnictví v kontextu zákona č. 130/2002 Sb.

Seminář Finanční řízení - vazby na účetnictví a daně

Lektor: 

 Ing. Jiří Vrba (auditor, soudní znalec, AUDITIA, s.r.o.)

Datum akce: 
Pátek, 24. Únor 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen především na základní principy vedení účetnictví různých typů organizací a souvislosti s problematikou daní. Pozornost bude věnována rovněž otázce zpracování "cash-flow". Problematika bude demonstrována na typických příkladech z praxe.

Seminář Zvyšování citlivosti systémů s analogovým předzpracováním signálů

Lektor: 

Prof. Ing. Karel Hájek, CSc.   (Univerzita obrany, Brno)

Datum akce: 
Pátek, 17. Únor 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřený na systémy s analogovým předzpracováním signálů, což je většina měřicích, regulačních a dalších elektronických systémů. Citlivost těchto systémů bývá do značné míry ovlivněna vlastnostmi řetězce analogového předzpracování. Cílem semináře je ukázat hlavní problémy omezující tuto citlivost a kromě obecného rozboru různých typů řetězce analogového předzpracování bude seminář zaměřen hlavně na snižování šumu či ofsetu předzesilovačů v závislosti na vnitřní impedanci senzorů (složka odporová, kapacitní, induktivní).

Syndikovat obsah