Kurzy a semináře

Kurz Využitie CompactRIO systémov pre riadiace aplikácie

Lektor: 

Ing. Mgr. Márk Jónás (ANV s.r.o., Bratislava)
Ing. Zuzana Petráková (ANV s.r.o., Bratislava)
Mgr. Silvia Mókosová (ANV s.r.o., Bratislava)
Ing. Gregor Izrael, PhD. (ANV s.r.o., Bratislava)

Datum akce: 
Středa, 31. Říjen 2012 - 9:00 - Pátek, 2. Listopad 2012 - 17:00

Cieľom kurzu je poskytnúť záujemcom ucelený blok programovania v LabVIEW pre použitie pri programovaní CompactRIO systémov pre riadiace aplikácie. LabVIEW je grafický programovací jazyk ktorého zvládnutie je nutným predpokladom k vývoju aplikácií pre CompactRIO systémy. Kurz sa zaoberá vývojom aplikácií v LabVIEW  a využitím CompactRIO systémov pre riadiace aplikácie, ako napr. realizácia čislicových regulatorov, pridanie nových V/V bodov, prepojenie s hardvérom tretích strán, pridanie riadenia pohonov a počítačového videnia. 

Seminář Testování dynamických vlastností digitalizátorů spojitých signálů

Lektor: 

doc. Ing. Josef Vedral, CSc. (ČVUT FEL)
prof. Ing. Vladimír Haasz, CSc. (ČVUT FEL)
doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc. (ČVUT FEL)

Datum akce: 
Pátek, 21. Září 2012 - 9:00 - 17:00

Digitalizátory spojitých signálů jsou v současnosti nedílnou součástí většiny moderních elektronických systémů v měřicí technice, diagnostice, automatizaci, robotice, telekomunikaci, radiotechnice a lékařské elektronice. Protože kvalita číslicového zpracování signálů je v těchto systémech určena zejména parametry digitalizátorů, je problematika jejich testování vysoce aktuální, o čemž svědčí též vydané standardy IEEE STd. 1057, IEEE Std. 1241. Cílem semináře je seznámit posluchače se současným stavem a moderními trendy v oblasti testování digitalizátorů spojitých signálů. 

Seminář Modelování a řízení podaktuovaných mechanických systémů a kráčejících robotů

Lektor: 

 prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. (ÚTIA AV ČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 12. Říjen 2012 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je seznámit posluchače s hlubším a širším pohledem na problematiku  modelování a řízení podaktuovaných mechanických systémů a kráčejících robotů. Seminář je možné sledovat se základními znalostmi matematiky, fyziky a teorie řízení.  Seznámí posluchače se základy modelování mechanických systémů, podaktuovanými mechanickými systémy a jejich důležitým druhem - podaktuovanými kráčejícími roboty. Stručně klasifikuje i další druhy kráčejících robotů, tj. ty se statickou chůzí, či plně aktuovanou dynamickou chůzí, a zaměří se právě na tuto jejich nejnáročnější variantu, která využívá podaktuovaného dynamického kráčení. K jejich řízení použije některé techniky z teorie nelineárních systémů, které také stručně zopakuje. Pro názornost pak budou podrobně rozebrány nejjednodušší modely kráčejících robotů.

Seminář Matematické nástroje modelování vybraných úloh z elektromagnetismu a hydrodynamiky

Lektor: 

  prom.mat. Zdeněk Beran, CSc. (UTIA AV Praha)

Datum akce: 
Pátek, 19. Říjen 2012 - 9:00 - 17:00

 

Na jednotném základě teorie diferenciálních forem budou exaktně odvozeny základní rovnice elektromagnetismu - Maxwellovy rovnice a základní rovnice hydrodynamiky - Navier-Stokesovy rovnice. K tomuto účelu bude uveden stručný úvod do teorie diferenciálních forem v rozsahu nutném pro pochopení podstaty problematiky. V oblasti elektromagnetismu budou formulovány a řešeny některé typické úlohy teorie elektromagnetického pole. V oblasti hydrodynamiky budou Navier-Stokesovy rovnice zobecněny pro případ turbulentního proudění. Za tímto účelem budou uvedeny základy statistických metod, nutných k formulaci základních statistiských modelů turbulence. Závěrem bude uvedena funkcionální formulace turbulentního proudění kapalin prostředníctvím rovnic ve funkcionálních derivacích.

Seminář Robustní řízení systémů s parametrickými neurčitostmi

Lektor: 

 prof. Ing. Michael Šebek, DrSc. (FEL ČVUT a PolyX, s.r.o., Praha)

Datum akce: 
Pátek, 26. Říjen 2012 - 9:00 - 17:00

 

Důležitá a často užívaná třída neurčitých systémů vykazuje parametrické neurčitosti. U takových systémů obvykle známe nebo určíme model docela přesně až jeden nebo více parametrů, jejichž hodnoty v okamžiku návrhu bud´ neznáme vůbec anebo je velmi nepřesně odhadujeme. Například v okamžiku návrhu řízení jeřábu ještě neznáme konkrétní hmotnost přenášeného břemene, která nakonec může nabývat libovolné hodnoty ležící někde mezi nulou a maximální nosností jeřábu. Podobně navrhovaný systém ABS musí dobře fungovat pro různé hodnoty koeficientu valivého tření, ať už je při jízdě sucho, mokro nebo náledí. Při návrhu elektronického obvodu zase počítáme s nominálními hodnotami součástek, přitom ale nesmíme zapomenout na to, že mnohé mívají velké tolerance.  Konečně modely získané experimentální identifikací bývají popsány jak středními hodnotami parametrů, tak i příslušnými odhady velikosti neurčitostí. Typickými úlohami analýzy takových systémů je zkoumání robustní stability případně určení jejích mezí. Typické úlohy syntézy spočívají v návrhu robustního regulátoru, který stabilitu zajistí pro všechny možné hodnoty parametrů, případně pro všechny jejich hodnoty z vymezené množiny.

Vývoj aplikácií v LabVIEW pre meracie úlohy s CompactRIO systémami

Lektor: 

Ing. Mgr. Márk Jónás (ANV s.r.o., Bratislava)
Ing. Zuzana Petráková (ANV s.r.o., Bratislava)
Mgr. Silvia Mókosová (ANV s.r.o., Bratislava)
Ing. Gregor Izrael, PhD. (ANV s.r.o., Bratislava)

Datum akce: 
Pondělí, 13. Srpen 2012 - 9:00 - Středa, 15. Srpen 2012 - 17:00
Datum akce: 
Pondělí, 20. Srpen 2012 - 9:00 - Pátek, 24. Srpen 2012 - 17:00

Cieľom kurzu je poskytnúť záujemcom ucelený blok programovania v LabVIEW pre použitie pri programovaní CompactRIO systémov. LabVIEW je grafický programovací jazyk ktorého zvládnutie je nutným predpokladom k vývoju aplikácií pre CompactRIO systémy. Kurz sa zaoberá vývojom aplikácií v LabVIEW a využitím CompactRIO systémov pre meracie aplikácie, ako napr. pridanie nových V/V bodov nebo prepojenie s hardvérom tretích strán. 

Seminář Technika a technologie jako nástroj ochrany životního prostředí

Lektor: 

Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Ing. Petr Trávníček, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Ing. Petr Junga, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Ing. Eva Krčálová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

Datum akce: 
Pátek, 21. Září 2012 - 9:00 - 17:00

Ochranou životního prostředí se rozumí všechny činnosti jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku. Cílem semináře je účastníky seznámit s vybranými technikami a technologiemi, které jsou v současnosti používány v rámci ochrany životního prostředí a dále jim stručně specifikovat požadavky právních předpisů, která vybrané techniky či technologie řídí.

Základy práce a programovania CompactRIO systémov pre meracie aplikácie

Lektor: 

Ing. Mgr. Márk Jónás (ANV s.r.o., Bratislava)

Datum akce: 
Pátek, 29. Červen 2012 - 9:00 - 17:00

Cieľom kurzu je poskytnúť záujemcom ucelený rámec pre vývoj aplikácií pre CompactRIO systémy. CompactRIO systémy sa skladajú z real-time kontroléra, programovateľného hradlového poľa a viacerých špecifických V/V modulov. Kurz sa zaoberá základmi vývoja aplikácií pre jednotlivé súčasti systémov CompactRIO a transferu dát z a do riadiaceho počítača. 

Fyzikální principy optických a optovláknových snímačů

Lektor: 

Ing. Martin Dušek (Safibra)
Ing. Michal Mazanec (Safibra)

Datum akce: 
Pátek, 29. Červen 2012 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je přiblížit posluchačům problematiku optických vláken, používaných komponent a systémů s důrazem na využití především ve formě optovláknových senzorů fyzikálních veličin. Seznámí posluchače z různými způsoby rozdělení Optovláknových senzorů, přiblíží fyzikální principy, na kterých jednotlivé senzory fungují a naznačí způsoby využití. V závěrečné části budou posluchačům představeny nejběžnější průmyslové aplikace optovláknových senzorů, především pak v energetice, stavebnictví, geotechnice, dopravě atd. 

Seminář Vybrané problémy metrologie fyzikálních a elektrických veličin

Lektor: 

Mgr. Martin Šíra, Ph.D. (ČMI Brno)
Ing. Věra Nováková Zachovalová (ČMI Brno)
Ing. Jan Otych (ČMI Brno)
Mgr. Jaroslav Zůda (ČMI Brno)

Datum akce: 
Pondělí, 18. Červen 2012 - 9:00 - 17:00

Moderní věda je neodmyslitelně spojena s problematikou metrologického zajištění měřených mechanických,  tepelných, chemických a elektrických veličin. Neustále se zvyšující požadavky na přesné a opakovatelné měření jsou hlavní motivací pro rychlý rozvoj používaných metod. Cílem semináře je seznámit účastníky se současným stavem metrologie vybraných veličin - teploty, hmotnosti, elektrických veličin. Dále bude na praktickém příkladu vysvětlen výpočet nejistot metodou Monte Carlo. 

Syndikovat obsah