Kurzy a semináře

Seminář Stochastické aspekty kódování informace v neuronech

Lektor: 

 doc. RNDr. Petr Lánský, CSc. (Fyziologický ústav AV ČR, Praha a Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU, Brno)

Datum akce: 
Pondělí, 18. Listopad 2013 - 13:00 - 15:30

Aktivita neuronu, přestože v identických podmínkách, se v jednotlivých realizacích značně liší. Co je příčinou a úlohou této odlišnosti je neustálým předmětem zájmu badatelů. Tak zvaný neuronální šum je obecný termín, kterým se tato náhodnost označuje a cílem semináře bude seznámit posluchače se současným stavem výzkumu v této oblasti.

Seminář Metrologie vybraných kinematických veličin

Lektor: 

Ing. Milan Prášil, CSc. (ČMI Praha, Lab. primární metrologie)

Datum akce: 
Úterý, 18. Prosinec 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář seznámí účastníky se základy metrologie vybraných veličin pohybu – měření mechanických vibrací a rázů, dynamické síly a přímočaré i otáčivé rychlosti. Budou popsány principy měření těchto veličin, velká pozornost bude věnována snímačům a zejména metodám jejich kalibrace, etalonům jednotlivých veličin a jejich metrologické návaznosti. 

Seminář Strukturní klasifikátory a jejich aplikace v počítačovém vidění

Lektor: 

Ing. Vojtěch Franc, Ph.D. (ČVUT FEL)

Datum akce: 
Pondělí, 17. Prosinec 2012 - 9:00 - 17:00

Metody strukturní klasifikace se používají pro rozpoznávání těch objektů, které je vhodné modelovat jako množinu jednodušších částí a vztahů mezi nimi, kde tyto vztahy tvoří nějakou strukturu. Mezi matematické modely používané ve strukturní klasifikaci patří markovská náhodná pole nebo regulární a bezkontextové gramatiky. Díky novým výsledkům, kterých bylo dosaženo v posledních deseti letech v učení a v inferenci strukturálních klasifikátorů, našly tyto metody uplatnění v mnoha oborech, jako je například analýza textu, bioinformatika, počítačová bezpečnost nebo počítačové vidění.  

Seminář Matematická analýza nejistot měření hluku a vibrací

Lektor: 

 Ing. Jan Novák, Ph.D. (Technická Univerzita v Liberci)

Datum akce: 
Pátek, 7. Prosinec 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář seznámí účastníky se základy hluku a vibrací, s problematikou měřených veličin, jednotek, způsobem zpracování měřených dat a s frekvenčními analýzami CPB a FFT. Po teoretickém základu bude následovat popis stanovení nejistot u těchto měřených veličin i s praktickým příkladem.

Seminář Polovodičové lasery pro spektroskopické účely

Lektor: 

Ing. Ondřej Číp, Ph.D   (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)
Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D   (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)

Datum akce: 
Čtvrtek, 6. Prosinec 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář seznamuje posluchače s principem vzniku laserového záření v polovodičových strukturách. Nabízí přehled typů laserových diod, které jsou schopny generovat laserové záření o různých výkonech a vlnových délkách. Seminář dále pojednává o možnostech zvýšení koherence záření laserových diod pomocí tzv. externích optických rezonátorů a pomocí optického zavěšení na úzkospektrální laser (injection locking). Pozornost je dále věnována veličinám a jevům, které se u polovodičových laserů vyskytují. Zejména jde o závislosti vlnové délky generovaného záření na teplotě polovodiče a na hodnotě budícího proudu. Pozornost bude zaměřena i na zvyšování výkonu laserového záření využitím diodových polí a budou zmíněny i metody pro zvýšení koherence záření u těchto laserových diodových matic. Rovněž se seminář orientuje na aplikace laserových diod pro různé oblasti. Jako hlavní využití bude popsána aplikace v laserové spektroskopii, kde se díky možnosti širokého přeladění vlnové délky diody získávají spektrální průběhy absorpcí různých plynů a pasivních optických rezonátorů. Závěr semináře je zaměřen na představení spektroskopického pracoviště Ústavu přístrojové techniky AV ČR pro stabilizaci vlnové délky přeladitelného polovodičového laseru na absorpční čáry izotopicky čistého plynu acetylén, který se hojně využívá pro kalibrace vlnových délek v telekomunikačním pásmu 1550 nm.

Seminář Smart metering: Cesta od mechanického elektroměru k chytrým sítím

Lektor: 

 Ing. Radomír Kozub (Freescale Polovodiče Česká republika)

Datum akce: 
Pátek, 14. Prosinec 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na přehled vývoje měření a odečtu elektrické energie a jeho rozvoje od vzdálených odečtů údajů elektroměru po „chytré sítě“. Během semináře budou zmíněny konstrukce jedno a třífázových elektroměrů, používané topologie a senzory, požadavky na parametry používaných procesorů a rovněž oddělění právně legálního a nelegálního sw. Dále se seminář zaměří na Automatic Meter Reading a Smart Grid. Budou probrány použité technologie, hardware, modulace, standarty a parametry procesorů, které vyžaduje tato aplikace. 

Kurz Efektivní programování mikropočítačů v embedded aplikacích

Lektor: 

ing. Jaroslav Lepka (Freescale Polovodiče Česká republika)
ing. Pavel Grasblum, Ph.D. (Freescale Polovodiče Česká republika)

Datum akce: 
Čtvrtek, 29. Listopad 2012 - 9:00 - Pátek, 30. Listopad 2012 - 17:00

Dvoudenní kurz je zaměřen na rozšíření znalostí v oblasti programování embedded aplikací. Kurz bude rozdělen na část teoretickou a praktickou. V teoretické části probereme specifika hardwarové podpory pro vytváření embedded aplikací jako např. Flash memory controller, Integer a Fractional aritmetiku, speciální periferie pro řízení elektrických pohonů a spínaných zdrojů, atd. Podrobněji se zaměříme na programovací techniky (C a assembler). V rámci kurzu budou mít posluchači možnost si vyzkoušet základy embedded programování na řadě příkladů. Náplň kurzu předpokládá znalosti z oblasti mikroprocesorů a jejich programování a znalost jazyka C.

Seminář "Osobní efektivita"

Lektor: 

 Ing. Miloš Paleček (Brno)

Datum akce: 
Čtvrtek, 22. Listopad 2012 - 8:30 - 16:30

Cílem semináře (s přesnou dobou začátku a konce) je dát účastníkům praktické rady jak zvýšit svoji efektivitu. Možné zlepšení bude navrženo na základě analýzy časového snímku – bude tedy výhodou, pokud každý účastník přijde s časovým snímkem svého typického pracovního dne. Účastníci se naučí stanovovat priority v pracovní i soukromé oblasti a seznámí se s plánovacími metodami a pomůckami. Naučí se správně delegovat a efektivně komunikovat.

Seminář Lineární chaos - Teorie a aplikace

Lektor: 

 prom.mat. Zdeněk Beran, CSc. (UTIA AV Praha)

Datum akce: 
Pátek, 7. Prosinec 2012 - 9:00 - 17:00

Chaotické chování dynamických systémů je nejčastěji spojováno se systémy nelineárními. Přesto bylo v první polovině 20. století objeveno chování lineárních systémů podobné chaotickému chování systémů nelineárních. Seminář bude zaměřen ve své první části na definování úlohy lineárního chaosu a na teoretické upřesnění pojmu chaotické chování systémů se zřetelem na systémy lineární. Dále budou presentovány různé definice pojmu chaos a budou uvedeny vzájemné vztahy mezi těmito definicemi. Budou uvedeny typy linearních operátorů, které vykazují chaotické chování. Ve druhé části seminaře budou uvedeny některé praktické příklady nekonečně-dimensionálních lineárních systémů z různých oblastí (fyzika, biologie, ekonomika), u kterých bude ukázáno chaotické chování.

Seminář Matematické základy teorie chaosu

Lektor: 

 RNDr. Petra Augustová, Ph.D. (ÚTIA AV ČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 2. Listopad 2012 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je úvod do dynamických systémů s důrazem na teorii chaosu. Dynamické systémy zasahují do všech vědních oblastí, chaotické chování se tedy objevuje nejen v matematice, ale v přírodě především. I ty nejbizardnější matematické struktury a konstrukce se zcela přirozeně objevují v různých disciplínách a najdeme je vlastně všude kolem nás. Začneme pohledem do minulosti a uvidíme, proč teprve rozvoj počítačů umožnil rychlý vývoj teorie dynamických systémů. Výklad bude postupovat od nejjednodušších jednorozměrných zobrazení k dvourozměrným zobrazením. Vysvětleny budou základní pojmy jako stabilita, Lyapunovovy exponenty, chaotická orbita, fraktál, cantorova množina a další. Vyslovíme základní tvrzení, například také slavnou Sharkovského větu. Teorii doplníme příklady nejen z matematiky. 

Syndikovat obsah