Kurzy a semináře

Seminář Začínáme s počítačovým viděním na platformě National Instruments

Lektor: 

Ing. Martin Čala (VUT Brno)

Datum akce: 
Čtvrtek, 11. Prosinec 2014 - 9:00 - 12:00

Seminář představí účastníkům možnosti pro zpracování obrazu v návaznosti na hardwarové a softwarové prostředky firmy National Instruments. Pozornost bude věnována možnostem připojení různých kamer k počítači pomocí rozhraní CL, GigE nebo USB i s ohledem na výrobce třetích stran.

Seminář Možnosti a praktické ukázky zpracování signálů na platformě LabVIEW

Lektor: 

Ing. Roman Vala (National Instruments)

Datum akce: 
Pondělí, 8. Prosinec 2014 - 10:00 - 12:00

LabVIEW jako vývojové prostředí poskytuje velké množství funkcí pro zpracování signálů. Navíc do LabVIEW existuje velká škála doplňků, které tyto možnosti ještě umocňují. Na druhé straně je možné aplikace napsané v LabVIEW spouštět na různých typech HW podle požadavků a náročnosti aplikace.

Seminář Wide Area Monitoring - Nová technologie měření a monitorování elektrických sítí

Lektor: 

Ing. Antonín Popelka (AIS spol. s r.o., Brno)
Ing. Daniel Juřík, Ph.D. (AIS spol. s r.o., Brno)

Datum akce: 
Pátek, 28. Listopad 2014 - 9:00 - 13:00

Wide Area Monitoring Systems (WAMS) jsou založené na měření - estimaci fázorů napětí a proudů v různých místech elektrické sítě ve stejný okamžik. Přesný časový signál a synchronizace zařízení umožňuje porovnávat synchrofázory z libovolných míst s přesností lepší než 0,1 stupně. S využitím synchrofázorů jsou realizovány aplikace, které podporují bezpečnější a spolehlivější řízení provozu sítí, umožňují analyzovat stav sítí z hlediska stability provozu, vyhodnotit předkritické a kritické stavy soustav.

Seminář Systémy WAMS a automatická sekundární regulace napětí (ASRU) v energetických sítích

Lektor: 

Ing. Antonín Popelka (AIS spol. s r.o., Brno)
Ing. Daniel Juřík, Ph.D. (AIS spol. s r.o., Brno)
Ing. Petr Čech (EGÚ Praha Engineering, a. s.)
 

Datum akce: 
Pátek, 5. Prosinec 2014 - 9:00 - 13:00

Seminář bude informovat o struktuře a řízení elektrizačních soustav. Spolupráci zdrojů s nepredikovatelnou výrobou a ostatních partnerů v elektrizační soustavě je třeba koordinovat zvláště z hlediska stability a spolehlivosti sítě. WAMS je významným prvkem k udržení stabilního provozu. Součástí semináře bude rovněž informace o rozšíření a využívání WAMS ve světě. Jako příklad řízení sítí bude seminář diskutovat problematiku regulace napětí a jalového výkonu v distribučních a přenosových sítích. 

Seminář Navigace a navigační senzory

Lektor: 

Ing. Tomáš Neužil, Ph.D.   (Honeywell)

Datum akce: 
Středa, 11. Prosinec 2013 - 15:00 - 17:00

Seminář se zabývá problematikou navigace leteckých prostředků se zaměřením na praktické problémy při realizaci autonomním navigačních systémů, zejména konstrukce IMU (Inertial Measurement Unit) a AHRS (Attitude and Heading Reference System).

Seminář Racionální agenti

Lektor: 

doc. Ing. Jan Žižka, CSc.   (Mendelova univerzita v Brně)

Datum akce: 
Pondělí, 2. Prosinec 2013 - 9:00 - 11:00

Seminář se zabývá pragmatickým zaměřením velké části současného výzkumu a aplikací umělé inteligence na využití teoretických i empiricky získaných znalostí pro budování tzv. agentů.

Seminář Nonlinear Stability and Stabilization with Application to Underactuated Walking

Lektor: 

 prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. (UTIA AV ČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 29. Listopad 2013 - 9:00 - 12:30

The course is devoted to the advanced techniques for the stability analysis and stabilizing feedback design in nonlinear systems. To put these advanced techniques into the elementary stability and stabilization knowledge context, the basics from stability theory are repeated. Namely, the definitions of the fundamental types of stability, Lyapunov's methods and other related basics will be recalled in detail. Further, feedback stabilization problem is addressed, this exposition will be clustered around the notion of the so-called Control Lyapunov Function (CLF).

Seminář Stochastické aspekty kódování informace v neuronech

Lektor: 

 doc. RNDr. Petr Lánský, CSc. (Fyziologický ústav AV ČR, Praha a Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU, Brno)

Datum akce: 
Pondělí, 18. Listopad 2013 - 13:00 - 15:30

Aktivita neuronu, přestože v identických podmínkách, se v jednotlivých realizacích značně liší. Co je příčinou a úlohou této odlišnosti je neustálým předmětem zájmu badatelů. Tak zvaný neuronální šum je obecný termín, kterým se tato náhodnost označuje a cílem semináře bude seznámit posluchače se současným stavem výzkumu v této oblasti.

Seminář Metrologie vybraných kinematických veličin

Lektor: 

Ing. Milan Prášil, CSc. (ČMI Praha, Lab. primární metrologie)

Datum akce: 
Úterý, 18. Prosinec 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář seznámí účastníky se základy metrologie vybraných veličin pohybu – měření mechanických vibrací a rázů, dynamické síly a přímočaré i otáčivé rychlosti. Budou popsány principy měření těchto veličin, velká pozornost bude věnována snímačům a zejména metodám jejich kalibrace, etalonům jednotlivých veličin a jejich metrologické návaznosti. 

Seminář Strukturní klasifikátory a jejich aplikace v počítačovém vidění

Lektor: 

Ing. Vojtěch Franc, Ph.D. (ČVUT FEL)

Datum akce: 
Pondělí, 17. Prosinec 2012 - 9:00 - 17:00

Metody strukturní klasifikace se používají pro rozpoznávání těch objektů, které je vhodné modelovat jako množinu jednodušších částí a vztahů mezi nimi, kde tyto vztahy tvoří nějakou strukturu. Mezi matematické modely používané ve strukturní klasifikaci patří markovská náhodná pole nebo regulární a bezkontextové gramatiky. Díky novým výsledkům, kterých bylo dosaženo v posledních deseti letech v učení a v inferenci strukturálních klasifikátorů, našly tyto metody uplatnění v mnoha oborech, jako je například analýza textu, bioinformatika, počítačová bezpečnost nebo počítačové vidění.  

Syndikovat obsah