Měřicí systémy

Seminář Návrh měřicích a řídicích systémů v prostředí LabVIEW a jejich HIL testování v prostředí Veristand

Lektor: 

Ing. Roman Vala (National Instruments)
Ing. Jiří Keprt, Ph.D. (National Instruments)

Datum akce: 
Pátek, 8. Duben 2011 - 9:00 - 17:00

Moderní měřicí a řídicí systémy jsou v dnešní době stále více kombinací HW a SW, vznikají tzv. virtuální systémy, mluvíme někdy též o virtuální instrumentaci. Uživatel si může s pomocí univerzálního hardware (např. vstup-výstupních modulů) a odpovídajícího software vytvářet přístroje a měřicí systémy s přesně definovanými vlastnostmi a není tak omezen jako dřív pouze na funkce, implementované  výrobcem konkrétního přístroje. Za předpokladu, že metrologické nároky na HW se nezvyšují,  je změna funkčních vlastností systému řešena obvykle pouze na úrovni změny SW, tzn. bez dalších dodatečných nákladů.

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi návrhu řídích systémů v grafickém  vývojovém prostředí LabVIEW. Popsána bude celá cesta od modelování, simulace, návrhu modelu regulátoru, možností spouštění v HW s Real-Time  operačním systémem a následně i testování systému pomoci HIL (Hardware In the Loop). 

Seminář Zpracování signálů pro diagnostiku a jeho aplikace

Lektor: 

Ing. Jindřich Liška, Ph.D. (ZČU v Plzni)

Datum akce: 
Pátek, 10. Prosinec 2010 - 9:00 - 17:00
Seminář je věnován pokročilým metodám zpracování signálů, především v časo-frekvenční oblasti. Rozebírány budou postupy, jakým způsobem metody kombinují časovou a frekvenční informaci a zejména jaké jsou jejich výhody a nevýhody z pohledu diagnostiky. Prezentovány budou rovněž případové studie využití těchto metod. Posluchači budou seznámeni s některými pokročilými postupy a principy, které vedou k získání charakteristických veličin ze signálů pro potřeby diagnostiky.

Seminář Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

Lektor: 

Ing. Jaroslav Slabý (GEODIS Brno)
Ing. Zdeněk Láska (GEODIS Brno)
Ing. Jan Sukup (GEODIS Brno)
Martin Tešnar (GEODIS Brno)

Datum akce: 
Čtvrtek, 9. Září 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na základy GNSS (globálních navigačních satelitních systémů) a jejich využití v praxi pro geodetická měření, navigace stavebních a zemědělských strojů a mobilní mapování.  Seminář je rozdělen do čtyř částí, zaměřených na teorii GNSS a souřadnicové systémy, metodu RTK (real time kinematic) a její využití, používané technologie a přístroje pro měření a na technologii mobilního mapování.

Seminář Přesné magnetické snímače a jejich aplikace

Lektor: 

Prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. (ČVUT v Praze)
Ing. Antonín Platil, Ph.D. (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pátek, 25. Červen 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na problematiku přesného měření slabých magnetických polí. Budou osvěženy základní principy a vyloženy nejnovější vývojové trendy základních typů snímačů magnetického pole (Hallova sonda, AMR, GMR, fluxgate, rezonanční) a porovnány jejich vlastnosti. Uvedeny budou i exotičtější typy senzorů jako SDT, GMI a CMR. Pozornost bude rovněž věnována hlavním parazitním vlivům snižujícím dosažitelnou přesnost snímačů. Budou diskutovány metody kalibrace snímačů a způsoby jejich testování. Druhá část přednášky uvede typické aplikace snímačů magnetického pole v průmyslu, bezpečnostní a vojenské technice, geofyzice a v lékařské technice.

Nové trendy v problematice měření hluku a vibrací

Lektor: 

Ing. Jan Novák, Ph.D. (Technická Univerzita v Liberci)

Datum akce: 
Pátek, 2. Duben 2010 - 9:00 - 17:00

Měření hluku a vibrací patří mezi z jedny z nejčastěji měřených a nejdůležitějších veličin a to zejména z pohledu technické diagnostiky, ale též v neposlední řadě ekologie a hygieny. Moderní diagnostika musí splnit řadu požadavků mezi něž patří rychlost a vysoká přesnost měření, reprodukovatelnost výsledků měření, což klade velké nároky na diagnostické metody, snímače měřených veličin, měřicí a vyhodnocovací přístroje a vyhodnocovací software. Cílem semináře je podat přehled aktuálních trendů v problematice měření hluku a vibrací.

Seminář Moderní metody měření

Lektor: 

Ing. Roman Vala (National Instruments)
Ing. Jiří Keprt, Ph.D. (National Instruments)

Datum akce: 
Pátek, 12. Únor 2010 - 9:00 - 17:00

Moderní měřicí systémy jsou v dnešní době stále více kombinací HW a SW, vznikají tzv. virtuální měřicí systémy, mluvíme někdy též o virtuální instrumentaci. Uživatel si může s pomocí univerzálního hardware (např. vstup-výstupních modulů) a odpovídajícího software vytvářet přístroje a měřicí systémy s přesně definovanými vlastnostmi a není tak omezen jako dřív pouze na funkce, implementované  výrobcem konkrétního přístroje. Za předpokladu, že metrologické nároky na HW se nezvyšují,  je změna funkčních vlastností systému řešena obvykle pouze na úrovni změny SW, tzn. bez dalších dodatečných nákladů.

Cílem semináře je podat přehled aktuálních trendů v této bouřlivě se rozvíjející oblasti, zejména s ohledem na zpracování signálu ze snímačů, zpracování obrazu, měření a generování vf signálů, robotiku. 

Syndikovat obsah