Kurz Statistická analýza jednorozměrných dat

Lektor: 

 Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. (Univerzita Pardubice, Pardubice)

Datum akce: 
Pondělí, 31. Leden 2011 - 8:30 - Středa, 2. Únor 2011 - 16:30
Datum akce: 
Pátek, 4. Únor 2011 - 8:30 - 16:30
Datum akce: 
Pátek, 25. Únor 2011 - 8:30 - 16:30

Cílem týdenního kurzu je seznámit účastníky se základními metodami statistické analýzy jednorozměrných dat. Budou postupně probrány základy metrologie (chyby, nejistoty), metody analýzy jednorozměrných dat, metody analýzy rozptylu, lineární a nelineární regresní modely, metody lineární a nelineární kalibrace, korelační modely. Kurz bude probíhat praktickou formou v PC učebně, teoretický výklad bude doprovázen řešením příkladů vztahujících se k jednotlivým probíraným tématům.

 1. Základy metrologie: klasifikace chyb měření, přesnost přístrojů, mezní hodnoty chyb, třída přesnosti přístroje, kvantilové a momentové chyby, chyby analytických výsledků, nejistoty výsledků, propagace chyb absolutních a relativních, propagování nejistot u analytických stanovení. Hromadění nejistot u instrumentálního stanovení.
   
 2. Interaktivní statistická analýza jednorozměrných dat: diagnostiky exploratorní analýzy dat (grafy: krabicové, kvantilový, polosum, symetrie, Q-Q, rankitový, hustoty pravděpodobnosti, kruhový), ověření předpokladů o datech, transformace dat. Druhy rozdělení a určení rozdělení výběru. Základní statistiky polohy a rozptýlení při analýze výběru. Robustní statistiky ve stopové analýze. Hornův postup analýzy malých výběrů. Statistické testování, testy správnosti a testy přesnosti. Porovnávání výsledků s normou a validace analytických postupů. Párový test. Mocninná a Box-Coxova transformace: zlepšení symetrie rozdělení a stabilizace rozptylu transformací dat, selekční Hines-Hinesův graf, graf logaritmu věrohodnostní funkce, dva přístupy ke zpětné transformaci. Postup průzkumové analýzy spojitých dat. Postup užívání transformací.
   
 3. Analýza rozptylu: Základní pojmy. Jednofaktorová analýza rozptylu. Technika vícenásobného porovnávání. Dvoufaktorová analýza rozptylu vyvážená a nevyvážená. Vliv hnojiva na výnos plodiny. Vliv konzervačního činidla na trvanlivost potravin.
   
 4. Regresní modely: Lineární a nelineární regresní modely. Předpoklady metody nejmenších čtverců. Regresní diagnostika při výstavbě modelu. "Regresní triplet" (DATA, MODEL, METODA). Validizace analytické metody, porovnání s normou. Párový test dvou metod. Heteroskedasticita, autokorelace a multikolinearita v experimentálních závislostech. Věrohodnost stanoveného modelu. Výstavba vícerozměrného lineárního a nelineárního modelu. Analýza polynomů a odstranění multikolinearity.
   
 5. Kalibrace (lineární a nelineární): Intervalový odhad neznámé koncentrace (obsahu). Limity přesnosti kalibrace: kritická úroveň, mez detekce a mez stanovení. Kritická hladina a šum metody. Určení kalibračního modelu pomocí regresní diagnostiky. Analýza vlivných bodů. Vliv přesnosti přístroje, metody a experimentu na limitu detekce.
   
 6. Korelace: korelační modely pro dvě náhodné veličiny a pro více náhodných veličin; korelační koeficienty: globální, párový a parciální korelační koeficient. Obecný postup při vyšetřování korelace.
   
 7. Nelineární regresní modely: formulace nelineárního regresního modelu; modely chyb měření; formulace kritéria nelineární regrese; geometrie nelineární regrese; výskyt lokálních minim, špatná podmíněnost parametrů v modelu, testování spolehlivosti určení parametrů. Postup při analýze nelineárního regresního modelu. Statistická analýza v nelineární regresi: nelinearita modelu, oblasti spolehlivosti parametrů; konfidenční intervaly parametrů, testy hypotéz o odhadech parametrů, spolehlivost odhadů parametrů. Výstavba regresního modelu: regresní diagnostika: statistická analýza reziduí a odhalení vlivných bodů; spolehlivost odhadů parametrů na základě těsnosti proložení. Postup při testování navrženého nelineárního modelu.
Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(počítačová učebna E-248)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na kurz je nutné se předem registrovat. Přihlášky na kurz zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena po naplnění volných míst, nejpozději však 28.1.2010 14:00. Z důvodu omezená kapacity mají přednost při registraci členové cílové skupiny.

PřílohaVelikost
pozvanka_05_1101.pdf47.61 KB
prezentace_05_1101_1_1.pdf2.23 MB
prezentace_05_1101_2_1.pdf2.18 MB
prezentace_05_1101_2_2-3.pdf2.87 MB
prezentace_05_1101_2_4.pdf2.68 MB
prezentace_05_1101_3_1-6.pdf2.88 MB
prezentace_05_1101_5_1.pdf1.52 MB
prezentace_05_1101_6_1-2.pdf1.78 MB
prezentace_05_1101_6_3-4.pdf2.36 MB
prezentace_05_1101_6_5-7.pdf3.28 MB
prezentace_05_1101_7_1.pdf1008.26 KB
prezentace_05_1101_8_1-2.pdf1.7 MB
prezentace_05_1101_8_3.pdf11.25 MB
brozura_05_1101.pdf2.08 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.