Matematika

Seminář Strukturní klasifikátory a jejich aplikace v počítačovém vidění

Lektor: 

Ing. Vojtěch Franc, Ph.D. (ČVUT FEL)

Datum akce: 
Pondělí, 17. Prosinec 2012 - 9:00 - 17:00

Metody strukturní klasifikace se používají pro rozpoznávání těch objektů, které je vhodné modelovat jako množinu jednodušších částí a vztahů mezi nimi, kde tyto vztahy tvoří nějakou strukturu. Mezi matematické modely používané ve strukturní klasifikaci patří markovská náhodná pole nebo regulární a bezkontextové gramatiky. Díky novým výsledkům, kterých bylo dosaženo v posledních deseti letech v učení a v inferenci strukturálních klasifikátorů, našly tyto metody uplatnění v mnoha oborech, jako je například analýza textu, bioinformatika, počítačová bezpečnost nebo počítačové vidění.  

Seminář Matematická analýza nejistot měření hluku a vibrací

Lektor: 

 Ing. Jan Novák, Ph.D. (Technická Univerzita v Liberci)

Datum akce: 
Pátek, 7. Prosinec 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář seznámí účastníky se základy hluku a vibrací, s problematikou měřených veličin, jednotek, způsobem zpracování měřených dat a s frekvenčními analýzami CPB a FFT. Po teoretickém základu bude následovat popis stanovení nejistot u těchto měřených veličin i s praktickým příkladem.

Seminář Lineární chaos - Teorie a aplikace

Lektor: 

 prom.mat. Zdeněk Beran, CSc. (UTIA AV Praha)

Datum akce: 
Pátek, 7. Prosinec 2012 - 9:00 - 17:00

Chaotické chování dynamických systémů je nejčastěji spojováno se systémy nelineárními. Přesto bylo v první polovině 20. století objeveno chování lineárních systémů podobné chaotickému chování systémů nelineárních. Seminář bude zaměřen ve své první části na definování úlohy lineárního chaosu a na teoretické upřesnění pojmu chaotické chování systémů se zřetelem na systémy lineární. Dále budou presentovány různé definice pojmu chaos a budou uvedeny vzájemné vztahy mezi těmito definicemi. Budou uvedeny typy linearních operátorů, které vykazují chaotické chování. Ve druhé části seminaře budou uvedeny některé praktické příklady nekonečně-dimensionálních lineárních systémů z různých oblastí (fyzika, biologie, ekonomika), u kterých bude ukázáno chaotické chování.

Seminář Matematické základy teorie chaosu

Lektor: 

 RNDr. Petra Augustová, Ph.D. (ÚTIA AV ČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 2. Listopad 2012 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je úvod do dynamických systémů s důrazem na teorii chaosu. Dynamické systémy zasahují do všech vědních oblastí, chaotické chování se tedy objevuje nejen v matematice, ale v přírodě především. I ty nejbizardnější matematické struktury a konstrukce se zcela přirozeně objevují v různých disciplínách a najdeme je vlastně všude kolem nás. Začneme pohledem do minulosti a uvidíme, proč teprve rozvoj počítačů umožnil rychlý vývoj teorie dynamických systémů. Výklad bude postupovat od nejjednodušších jednorozměrných zobrazení k dvourozměrným zobrazením. Vysvětleny budou základní pojmy jako stabilita, Lyapunovovy exponenty, chaotická orbita, fraktál, cantorova množina a další. Vyslovíme základní tvrzení, například také slavnou Sharkovského větu. Teorii doplníme příklady nejen z matematiky. 

Seminář Matematické nástroje modelování vybraných úloh z elektromagnetismu a hydrodynamiky

Lektor: 

  prom.mat. Zdeněk Beran, CSc. (UTIA AV Praha)

Datum akce: 
Pátek, 19. Říjen 2012 - 9:00 - 17:00

 

Na jednotném základě teorie diferenciálních forem budou exaktně odvozeny základní rovnice elektromagnetismu - Maxwellovy rovnice a základní rovnice hydrodynamiky - Navier-Stokesovy rovnice. K tomuto účelu bude uveden stručný úvod do teorie diferenciálních forem v rozsahu nutném pro pochopení podstaty problematiky. V oblasti elektromagnetismu budou formulovány a řešeny některé typické úlohy teorie elektromagnetického pole. V oblasti hydrodynamiky budou Navier-Stokesovy rovnice zobecněny pro případ turbulentního proudění. Za tímto účelem budou uvedeny základy statistických metod, nutných k formulaci základních statistiských modelů turbulence. Závěrem bude uvedena funkcionální formulace turbulentního proudění kapalin prostředníctvím rovnic ve funkcionálních derivacích.

Seminář Stabilní a centrální varieta nelineárních dynamických systémů a úloha regulace výstupu

Lektor: 

 ing. Mgr. Branislav Rehák, Ph.D. (ÚTIA AV ČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 13. Duben 2012 - 9:00 - 17:00

 

Cílem semináře je seznámit posluchače s vybranými tématy moderní teorie nelineárních systémů. Zvláštní důraz je kladen na seznámení s problematikou stabilních variet a jejich použití pro řízení. Budou představeny i numerické metody pro jejich aproximaci. Na konci semináře bude probrán problém regulace výstupu.

Seminář Parciální diferenciální rovnice a jejich význam pro aplikace

Lektor: 

 prom.mat. Zdeněk Beran, CSc. (UTIA AV Praha)

Datum akce: 
Pátek, 23. Září 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na otázky matematicko-fyzikálního modelování prostřednictvím počátečně-okrajových úloh pro parciální diferenciální rovnice a jejich systémy. Zvláštní důraz je kladen na matematické základy těchto úloh a na základní analyticko-numerické metody jejich řešení. Rovněž jsou presentovány některé konkrétní modely fyzikálních jevů, které mají základní význam v inženýrské praxi.

Kurz Počítačová analýza vícerozměrných dat v oborech přírodních, technických a společenských věd

Lektor: 

 Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. (Univerzita Pardubice, Pardubice)

Datum akce: 
Pondělí, 20. Červen 2011 - 8:30 - Pátek, 24. Červen 2011 - 16:30

Cílem týdenního kurzu je seznámit zájemce s metodami počítačově orientované statistické analýzy vicerozměrných dat. Probírané metody umožňují extrahovat v datech ukrytou informaci a odhalovat vnitřní vazby a strukturu vlastností znaků a objektů datové matice. Kurz je vhodný pro studenty i učitele přírodních, technických i společenských věd, kteří začínají s vícerozměrnou analýzou pomocí počítače.

Kurz Statistická analýza jednorozměrných dat

Lektor: 

 Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. (Univerzita Pardubice, Pardubice)

Datum akce: 
Pondělí, 31. Leden 2011 - 8:30 - Středa, 2. Únor 2011 - 16:30
Datum akce: 
Pátek, 4. Únor 2011 - 8:30 - 16:30
Datum akce: 
Pátek, 25. Únor 2011 - 8:30 - 16:30

Cílem týdenního kurzu je seznámit účastníky se základními metodami statistické analýzy jednorozměrných dat. Budou postupně probrány základy metrologie (chyby, nejistoty), metody analýzy jednorozměrných dat, metody analýzy rozptylu, lineární a nelineární regresní modely, metody lineární a nelineární kalibrace, korelační modely. Kurz bude probíhat praktickou formou v PC učebně, teoretický výklad bude doprovázen řešením příkladů vztahujících se k jednotlivým probíraným tématům.

Seminář Navrhování a vyhodnocování experimentů

Lektor: 

 RNDr. Jiří Michálek, CSc. (CQR při ÚTIA AVČR, Praha)

Datum akce: 
Pátek, 3. Prosinec 2010 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je seznámit účastníky se základními principy navrhování a vyhodnocování statistických experimentů, což je oblast aplikované matematické statistiky, která bohužel u nás není prakticky pěstována. Rovněž její používání v praxi je u nás velice vzácné na rozdíl od průmyslově vyspělých států. Budou přiblíženy nejdůležitější typy statistických experimentů, jako jsou faktoriální návrhy, návrhy na hledání optimální odezvy, směsové návrhy, optimální návrhy a tzv. Taguchiho návrhy. Hlavní důraz během semináře bude kladen na konstrukci a vyhodnocování faktoriálních návrhů, a to jak úplných, tak dílčích, na problematiku směšování ve faktoriálních návrzích. Podrobněji bude též vysvětlena problematika Taguchiho návrhů, které jsou dosti často v praxi využívány. Hlavním nástrojem pro hodnocení statistických návrhů je analýza rozptylu (ANOVA). Seminář bude doplněn řadou konkrétních příkladů použití statistických návrhů.

Syndikovat obsah