Fyzika

Seminář Polovodičové lasery pro spektroskopické účely

Lektor: 

Ing. Ondřej Číp, Ph.D   (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)
Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D   (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)

Datum akce: 
Čtvrtek, 6. Prosinec 2012 - 9:00 - 17:00

Seminář seznamuje posluchače s principem vzniku laserového záření v polovodičových strukturách. Nabízí přehled typů laserových diod, které jsou schopny generovat laserové záření o různých výkonech a vlnových délkách. Seminář dále pojednává o možnostech zvýšení koherence záření laserových diod pomocí tzv. externích optických rezonátorů a pomocí optického zavěšení na úzkospektrální laser (injection locking). Pozornost je dále věnována veličinám a jevům, které se u polovodičových laserů vyskytují. Zejména jde o závislosti vlnové délky generovaného záření na teplotě polovodiče a na hodnotě budícího proudu. Pozornost bude zaměřena i na zvyšování výkonu laserového záření využitím diodových polí a budou zmíněny i metody pro zvýšení koherence záření u těchto laserových diodových matic. Rovněž se seminář orientuje na aplikace laserových diod pro různé oblasti. Jako hlavní využití bude popsána aplikace v laserové spektroskopii, kde se díky možnosti širokého přeladění vlnové délky diody získávají spektrální průběhy absorpcí různých plynů a pasivních optických rezonátorů. Závěr semináře je zaměřen na představení spektroskopického pracoviště Ústavu přístrojové techniky AV ČR pro stabilizaci vlnové délky přeladitelného polovodičového laseru na absorpční čáry izotopicky čistého plynu acetylén, který se hojně využívá pro kalibrace vlnových délek v telekomunikačním pásmu 1550 nm.

Fyzikální principy optických a optovláknových snímačů

Lektor: 

Ing. Martin Dušek (Safibra)
Ing. Michal Mazanec (Safibra)

Datum akce: 
Pátek, 29. Červen 2012 - 9:00 - 17:00

Cílem semináře je přiblížit posluchačům problematiku optických vláken, používaných komponent a systémů s důrazem na využití především ve formě optovláknových senzorů fyzikálních veličin. Seznámí posluchače z různými způsoby rozdělení Optovláknových senzorů, přiblíží fyzikální principy, na kterých jednotlivé senzory fungují a naznačí způsoby využití. V závěrečné části budou posluchačům představeny nejběžnější průmyslové aplikace optovláknových senzorů, především pak v energetice, stavebnictví, geotechnice, dopravě atd. 

Seminář Akustická emise - teorie a praxe provozních kontrol konstrukcí

Lektor: 

RNDr. Miroslav Přibáň (ACES, Volyně)

Datum akce: 
Pátek, 25. Květen 2012 - 9:00 - 17:00

V rámci semináře bude představena metoda Akustické emise (AE) s důrazem na její aplikaci v rámci provozních kontrol kovových konstrukcí. Seminář bude rozdělen na část teoretickou, ve které bude důraz položen na fyzikální principy jevu-vzniku AE, mechanismy zdrojů AE v kovech, přenos akustických vln tělesem, základy měřicí techniky a způsoby zobrazení a vyhodnocení detekované AE jak v laboratoři, tak v průmyslové praxi. V prakticky orientované části přednášky bude hlavní pozornost věnována aplikaci metody AE v rámci provozních prohlídek konstrukcí s důrazem pochopení role metody AE, jež je odlišná od role standardních NDT metod. Cílem bude ukázat jak přínosy, tak i omezení metody. Budou prezentovány základní typy aplikací AE, jejich standardní výstupy a konečně začlenění těchto výstupů do obecnější úlohy zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu kovových konstrukcí (tlakových zařízení).

Seminář Základy piezoelektřiny pro aplikace

Lektor: 

 Doc. Mgr. Jiří Erhart, Ph.D. (Technická univerzita Liberec)

Datum akce: 
Pátek, 2. Prosinec 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na základní znalosti fyzikálních vlastností a principů v piezoelektřině, pyroelektřině a feroelektřině, potřebných k aplikaci piezoelektrických materiálů v rezonátorech a aktuátorech.

Seminář Přesné měření délek pomocí laserové interferometrie

Lektor: 

Ing. Ondřej Číp, Ph.D   (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)
Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D   (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.)

Datum akce: 
Pátek, 14. Říjen 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář seznamuje posluchače s principy měření délek pomocí interference laserového světla. Posluchači získají představu o současné metrologii délky, která je založena na koherentním záření laserů. Seminář dále osvětluje pojmy z oblasti polarizace světelných vln a seznamuje s funkcí optických komponent, které jsou využívány pro stavbu laserových interferometrů. Pozornost je dále věnována veličinám a jevům, které ovlivňují přesnost měření délky pomocí interferometrů, tj. index lomu měřicího prostředí, teplota optických komponent a atmosférický tlak, který na měřené objekty působí. Důležitou částí semináře je popis detekčních technik, které se pro laserové interferometry využívají, včetně kompenzace nelinearity stupnice. Nechybí ani vysvětlení a popis tradičních měřicích sestav laserových interferometrů, které se používají pro 1-D, 2-D a 3-D odměřování. Rovněž se seminář orientuje na vysvětlení pojmu tzv. metrologické návaznosti a součástí je i popis převodu definice jednotky „jeden metr“ na mechanický normál délky, tzv. koncovou měrku. Popis měřicích aparatur pro kontrolu délky koncové měrky je taktéž součástí semináře. Závěr semináře je zaměřen na představení souboru komparačních interferometrů (tzv. nanokomparátorů), které byly na pracovišti ÚPT v posledních letech vyvinuty pro potřeby kalibrací délkových snímačů. Taktéž v rámci semináře posluchači absolvují exkurzi do laserových laboratoří pracoviště ÚPT.

Seminář Problematika výskytu nebezpečí výbuchu v průmyslových provozech

Lektor: 

Ing. Martin Kulich (VVUÚ a.s., Ostrava-Radvanice)
Ing. Martin Keltoš (Státní úřad inspekce práce)

Datum akce: 
Pátek, 6. Květen 2011 - 9:00 - 17:00

Mezi průmyslové provozy, ve kterých existuje riziko výbuchu spojené s přítomnosti nebezpečné výbušné atmosféry, patří všechny provozy napříč průmyslovým spektrem (potravinářství, energetika, farmacie, textilní a papírenský průmysl, chemický průmysl, atd.), ve kterých se vyskytuje hořlavý prach, nebo hořlavé plyny či páry hořlavých kapalin.
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou protiexplozní bezpečnosti, charakteristikami prostředí vyskytujícími se v průmyslové praxi,  problematikou spojenou s požadavky na elektrické instalace určené pro prostory s nebezpečím výbuchu. 

Seminář Dynamika robotických systémů

Lektor: 

prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (ČVUT v Praze) 

Datum akce: 
Pátek, 25. Únor 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na dynamický popis robotických systémů a řešení úloh dynamiky robotů.

Seminář Kinematika robotických systémů

Lektor: 

 prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pátek, 18. Únor 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na kinematický popis robotických systémů a řešení úloh kinematiky robotů numerickými a analytickými metodami.

Seminář Dosah optoelektronických přístrojů v reálných podmínkách

Lektor: 

doc. Ing. Teodor Baláž, CSc. (Universita obrany, Brno)
Dr. Ing. Zdeněk Řehoř, (Universita obrany, Brno)

Datum akce: 
Pátek, 22. Říjen 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na objasnění vlivu reálných podmínek prostředí na výsledné parametry použití optoelektronického přístroje, zejména pak jeho dosahu a pravděpodobnosti zjištění/rozpoznání/identifikace zájmové oblasti (cíle). Část výkladu je pak věnována popisu vlivu atmosféry na optický signál a možnostem jeho rekonstrukce.

Seminář Principy a perspektivy aktivních metod v akustice

Lektor: 

 Prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pátek, 5. Březen 2010 - 9:00 - 17:00

Seminář bude zaměřen na základní informace o aktivních metodách v akustice a bude obsahovat fyzikální základy (interference, Huygensův princip, zvukové pole v potrubích, zvukovodech a uzavřených prostorech), principy snižování hluku v potrubích, jeden a více sekundárních zdrojů, snižování hluku v uzavřených prostorech, principy akustické vazby, potlačování akustických módů, lokální snižování hluku v 3-rozměrném prostoru. Dále se bude zabývat feedback a feedforward strategiemi, analogovou a digitální realizací těchto strategií, budou zmíněny algoritmy založené na LMS, stabilitě algoritmů, algoritmy pro vícekanálové systémy. Budou uvedeny příklady praktických realizací aktivních systémů (jednorozměrné aplikace, aktivní metody v prostorové akustice, aplikace aktivního snižování vibrací), v závěru bude zmíněn rovněž výzkum speciálního měniče pro aktivní snižování vibrací.

Syndikovat obsah