Seminář Fotovoltaické systémy

Lektor: 

prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc. (ČVUT v Praze)
Ing. Petr Wolf (Sunnywatt CZ, s.r.o.)
Ing. Kamil Staněk (ČVUT v Praze)

Datum akce: 
Pátek, 15. Duben 2011 - 9:00 - 17:00

Seminář je zaměřen na problematiku ekologických zdrojů energie, zejména fotovoltaických systémů.Budou diskutovány základní technologie a součásti fotovoltaických systémů, ale i otázky legislativních podmínek jejich provozu a architektonického a stavebního řešení jejich umístění v budovách.

 1. Fotovoltaické články a moduly (Prof. Benda)
  1.  Uvod - současný rozvoj fotovoltaiky ve světě.
   • • Solární energie. Intenzita záření dopadající na zemskou atmosféru v závislosti na ročním období. Záření dopadající na povrch Země, koeficient atmosférické masy.
   • • Přímé, difúzní a odražené záření. Globální záření, index průzračnosti. Energie slunečního záření dopadající na skloněnou plochu.
  2. Interakce slunečního záření s hmotou. Generace a rekombinace nerovnovážných nosičů náboje. Fotovoltaický jev. Základní principy konstrukce fotovoltaických článků. Náhradní schéma FV článku, V-A charakteristika. Ztráty (optické, rekombinací, elektrické) a jejich minimalizace. Vliv teploty a intenzity záření. Materiály a typy FV článků.
  3. FV články z krystalického křemíku a jejich technologie. Fotovoltaické moduly, uspořádání, technologie. Vliv částečného stínění, překlenovací diody.
   Tenkovrstvé FV články, základní technologie. Tenkovrstvé moduly, základní technologie. Moduly pro koncentrátorové FV systémy.
  4. Měření parametrů fotovoltaických modulů. Degradační vlivy vnějšího prostředí. Typové zkoušky FV modulů. Životnost a spolehlivost FV modulů. Recyklace FV modulů.
 2. Komponenty a funkce FV systemů (Ing. Wolf)
  1. Úvod, FV systémy, situace v ČR
   • • Legislativní podmínky v ČR
   • • Základní rozdělení systémů (ongrid, offgrid, hybridní)
   • • Provedení FV systémů z hlediska typů konstrukce (fixní, otočná)
  2. Jednotlivé prvky FV systému
   • • Panelová pole (propojení FV panelů)
   • • Střídač (typy, vlastnosti, bloková schémata)
    • Elektroinstalace (rozvaděče, jištění, měření, kabeláž, ochrana proti přepětí, napojení do distribuční soustavy)
  3. Monitoring solárních elektráren
   • • Proč – přínosy pro provozovatele
    • Jak – možnosti monitorovacích systémů, jejich vlastnosti, typická zapojení
    • Příklady z praxe (detekce poruchy, určení závady, servisní zásah)
  4. Příklady FV systémů (koncepce, úskalí, praktické zkušenosti a doporučení )
   • • Provedení systému na rodinném domku – výroba určená pro vlastní spotřebu
   • • Provedení FV systému na pozemku – výroba určená pro dodávku do sítě VN
   • • Ukázka dlouhodobého chování systému (FV systém na budově ČVUT FEL)
 3. Integrace FV systémů do budov (Ing. Staněk)
  1. Architektura, stavební a konstrukční řešení
   • • základní rozdělení: ploché střechy, šikmé střechy, fasády, stínící prvky, semitransparentní FV
   • • typy podpůrných konstrukcí, přímé a gravitační kotvení, přitížení stavební konstrukce, zatížení větrem a sněhem, krátce o pozemních instalacích
   • • FV moduly pro stavební integraci
   • • příklady komplexních řešení
   • • stárnutí FV modulů a dlouhodobá estetika instalace
  2. Stavebně integrované FV systémy v reálném provozu, energetická produkce
   • • teplotní závislost výkonu různých technologií, provozní teploty FV článků, stavební integrace vs. otevřená poloha
   • • vliv nízkých hladin ozáření, optické ztráty
   • • celkový výkonový součinitel (Performance Ratio)
   • • problematika stínění
   • • případová studie 1: instalace na ploché střeše, odstupové vzdálenosti řad, vliv vzájemného stínění, stupeň pokrytí využitelné střešní plochy
   • • případová studie 2: FV instalace na fasádě, odvod tepla
   • • případová studie 3: FV instalace na šikmé střeše, odvod tepla
  3. Fotovoltaika pro energeticky nulové budovy
   • • definice a koncepce nulových budov
   • • FV produkce vs. ostatní energetické potřeby budov
   • • (ne)současnost produkce a odběru, vazba s veřejnou sítí
   • • malý záložní systém, podpora soběstačnosti
   • • příklad řešení na pasivních domech v Koberovech
Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(seminární místnost E-109)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena 14.4.2011 v 12:00

PřílohaVelikost
pozvanka_04_1104.pdf53.3 KB
brozura_04_1104.pdf2.32 MB
prezentace_04_1104_1.pdf2.96 MB
prezentace_04_1104_2.pdf5.81 MB
prezentace_04_1104_3.pdf3.15 MB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.