Ekologické inženýrství

Lektor: 

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (ČVUT v Praze)
Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.  (ČVUT v Praze)
Ing. Eva Krčálová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)

Datum akce: 
Čtvrtek, 8. Duben 2010 - 9:00 - 16:00

Nedílnou součástí návrhu technických systémů je minimalizace dopadu jejich činnosti na životní prostředí. Seminář Ekologické inženýrství se zaměřuje na vybrané otázky vztahu techniky a životního prostředí. Seminář je rozdělen do tří celků:

 • Účinnost transformace primární energie paliva
 • Externality energetiky
 • Právní úprava průřezových nástrojů ochrany životního prostředí

 

Účinnost transformace primární energie paliva (Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.)

Základním zdrojem pro energetiku je v České republice fosilní palivo. K fosilním palivům uhlí, ropa, zemní plyn musíme řadit i jaderné palivo (uran), které je právě tak neobnovitelné jako paliva klasická. Klasická paliva a uran budou minimálně do poloviny tohoto století základními zdroji pro zajišťování energetických potřeb České republiky. Přes velmi významnou dotační podporu, mohou obnovitelné zdroje v ČR v dlouhodobém horizontu pokrývat maximálně 15 až 25 %  potřeb energie.

 

Externality energetiky (Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.) 

Vysvětlení pojmu externalit a způsobu jejich vyjádření. Metody používané pro určení externích nákladů. Porovnání velkosti externích nákladů energetických zařízení využívajících fosilní a jaderná paliva a obnovitelné zdroje energie. Možnosti aplikace externalit v praxi.

 

Právní úprava průřezových nástrojů ochrany životního prostředí (Ing. Eva Krčálová, Ph.D.)

Česká republika se vstupem do Evropské unie a podpisem významných mezinárodních dokumentů jako je Aarhuská úmluva nebo Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek zavázala plnit povinnosti v oblasti životního prostředí, které z těchto mezinárodních aktů vyplývají. Jedná se zejména o shromažďování a šíření informací o životním prostředí, umožnění svobodného přístupu veřejnosti k těmto informacím a tvorbu registru úniků a přenosů znečišťujících látek. Jako hlavní nástroj k naplňování těchto povinností byl v České republice přijat zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o integrované prevenci), dále zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a změně některých zákonů. Česká republika je také jako jeden z členských států EU povinna plnit Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 166/2006/ES, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. Nedílnou součástí nástrojů ochrany životního prostředí respektující Aarhuskou úmluvu je zákon č. 100/2001 Sb.o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

 • Posuzování vlivů na životní prostředí podle požadavků zákona č. 100/2001 Sb.
  • Účel a cíl procesu EIA a SEA
  • Záměry a strategie podléhající posuzování vlivů na životní prostředí
  • Fáze procesu posuzování a jejich náležitosti – oznámení, zjišťovací řízení, dokumentace, posudek, veřejné projednání, stanovisko, účast veřejnosti v procesu posuzování vlivů na životní prostředí
  • Informační systém EIA, SEA
 • Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) podle požadavků zákona č. 76/2002 Sb.
  • Cíl a účel zákona o integrované prevenci
  • Principy procesu integrované prevence a omezování znečištění
  • Nejlepší dostupné techniky a referenční dokumenty nejlepších dostupných technik
  • Dotčená zařízení a činnosti spadající pod působnost zákona o integrované prevenci
  • Povinnosti provozovatelů dotčených zařízení v procesu integrované prevence
  • Žádost o vydání integrovaného povolení
  • Integrované povolení
  • Informační systém IPPC
 • Registry znečišťování na úrovni ČR a EU
  • Integrovaný registr znečišťování (IRZ) podle požadavků zákona č. 25/2008 Sb. 
  • Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) podle Nařízení Evropské Parlamentu a Rady č. 166/2006/ES
  • Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) podle požadavků zákona č. 25/2008 Sb.
  • Účel a cíl registrů znečišťování
  • Povinnosti provozovatelů zařízení ve vztahu k registrům znečišťování
Místo konání: 

Ústav automatizace a měřicí techniky
FEKT VUT v Brně
Kolejní 2906/4
612 00 Brno
(zasedací místnost E-525)

Kde nás najdete

Kontakt: 

Na seminář je nutné se předem registrovat. Přihlášky na seminář zasílejte prostřednictvím níže uvedeného formuláře. Registrace bude uzavřena 7.4.2010 v 12:00

PřílohaVelikost
pozvanka_04_1004.pdf71.93 KB
prezentace_04_1004_1.pdf1007.29 KB
prezentace_04_1004_2.pdf366.48 KB
prezentace_04_1004_3.pdf309.98 KB
brozura_04_1004_1.pdf491.38 KB
brozura_04_1004_2.pdf565.17 KB
brozura_04_1004_3.pdf281.6 KB

Registrace na tuto akci již byla ukončena.